Baakoelæstoe “Manne leam”
manne – jeg
lea – er
gie – hvem
datne – du
nyjsenæjja – kvinne
njieljieluhkie – førti
jaepie – år
båeries – gammel
Oslovisnie – i Oslo
årrodh – bo
aaj – også
båetedh I – komme
dellie – så, da (..)
ålma – mann
vïjhteluhkie – femti
Stïentjesne – i Steinkjer
dåaktere – doktor
baerkedh IV – jobbe
bist – nå, igjen (..)
baernie – gutt
luhkiegöökte – tjue
Snåasesne – i Snåsa
noereskuvlesne – på ungdomskolen
vaedtsedh I – gå
This entry was posted in baakoelæstoeh. Bookmark the permalink.

Comments are closed.