Author Archives: sissel

Mov lea

Mov lea ….. ‘Jeg har‘ kan på sørsamisk uttrykkes ved at du bruker genitiv. Nedenfor finner du eksempler på bruk av genitiv + hjelpeverbet ‘lea‘. Entallsformen ‘lea‘/ ‘lij‘ brukes når du har/hadde én ting. Flertallsformen ‘leah‘/ ‘lin‘ brukes når du har/hadde … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mov lea

Manne jïh mov fuelhkie

Manne jïh mov fuelhkie – Guktie dov aehtjien nomme?– Mov aehtjien nomme Laara.– Guktie dov tjidtjien nomme?– Mov tjidtjien nomme Elisa.– Dov lea vïelle?– Mov lea vïelle.– Guktie dan nomme?– Dan nomme Ebre.– Dov lea åabpa?– Jaavoe, mov lea åabpa. … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Manne jïh mov fuelhkie

Voessem tsagkedh

Laavenjassh:1. Lohkh tjaalegem: VOESSEM TSAGKEDH 2.Tjaktje lea. Datne edtjh vaaran vuelkedh jïh desnie edtjh golme biejjieh årrodh. Ij leah naan hæhtjoe dagkoe gogkoe edtjh vaedtsedh.a)Darjoeh læstoem mij vuesehte maam edtjh meatan vaeltedh.b)Mij lea vihkielommes meatan vaeltedh destie maam læstosne tjaaleme … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Voessem tsagkedh

Jïengesne håagkodh

Laavenjassh: 1. Lohkh tjaalegem: Jïengesne håagkodh2. Darjoeh daejtie laavenjasside: Guelieh3. Ohtsedh dej ovmessie gueliej nommh.4. Veeljh aktem dejstie jïh tjaelieh dan guelien bïjre.5. Datne naan gualijes jaevriem mïelh? gusnie? Mïnnedh gööledh6. Tjaelieh læstoem maam daarpesjh gåessie edtjh mïnnedh gööledh.7. Soptsesth … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Jïengesne håagkodh

Gubpede datne båatah?

Gubpede datne båatah? Når du skal spørre om hvor noen kommer i fra, kan du bruke spørreordet ‘gubpede‘ (hvorfra, fra hvilket område) eller ‘gustie‘ (hvorfra).‘Gubpede manne båatam? (Hvor kommer jeg i fra?)‘Gubpede datne båatah?’ (Hvor kommer du i fra?)‘Gubpede dïhte … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gubpede datne båatah?

Man båeries datne?

  Man båeries datne? Sööfe:          – Man båeries datnePiere:          – Manne leam luhkien jaepien båeries.Sööfe:          – Man båeries dov vïelle?Piere:          – Dihte govhten jaepien båeries. Nååts datne?Sööfe:   … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Man båeries datne?

Guktie dov nomme?

Guktie dov nomme? Det finnes ikke et eget ord for ‘å hete’ på samisk. På sørsamisk spør man ‘Guktie dov nomme?‘ (Hvordan er ditt navn?)  – Guktie dov nomme?    (Hvordan er ditt navn?)– Gie (leah) datne?  (Hvem er du?)– Mov nomme Aanta.  … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Guktie dov nomme?

Gusnie datne årroeminie?

Gusnie datne årroeminie? Når du skal spørre om hvor noen oppholder seg eller bor, kan du bruke spørreordet ‘gusnie’ (hvor). ‘Gusnie datne årroemine?’ (Hvor bor du?)‘Gusnie datne årroeh?’ (Hvor bor du ?) Når du skal si at du bor i … Loga eanet »

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gusnie datne årroeminie?

Taallh

    ______________________________________________________________  Lïerehtimmieh:   Tren på grunntall i NUMRA : maadth-taallh   Tren på ordenstall i NUMRA: öörnemetaallh  Les mer om: TALLORD

Posted in Uncategorized | Comments Off on Taallh

Ålkone

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ålkone