Perfektum – perfektum partisipp -plusskvamperfektum

Perfektum – Perfektum partisipp – Plusskvamperfektum

 

Perfektum brukes om tilstander eller handlinger som ‘er’ eller ‘var’ avsluttet, for eksempel:

         1) Manne ‘jovkeme‘.  (Jeg har drukket.)

 

Det aspektuelle hjelpevebet ‘lea’ danner sammen med hovedverbet 2) perfektum partisipp og 3) plusskvamperfektum som brukes spesielt om du skal presisere tiden:

         2) Manne ‘leam’ jovkeme.  (Jeg ‘har’ drukket.)

         3) Manne ‘lim’ jovkeme.  (Jeg ‘hadde’ drukket.)

 

Eller om du skal nekte:

         4) Im ‘leah’ jovkeme.  (Jeg ‘har’ ikke drukket.)

         5) Im ‘lim’ jovkeme.  (Jeg ‘hadde’ ikke drukket.)

 

Perfektum med preteritum av hjelpeverbet kan også uttrykke at handlingen eller forholdet ikke var virkelig, bare tenkt eller ønsket (Bergsland § 25).

En slik setning kan være:

6) Manne ‘lim’ aaj jovkeme jis ‘lim’ tjaetsiegaaltijem gaavneme.  (Jeg hadde også drukket om jeg hadde funnet vannkilden.)

 

  Vær oppmerksom på at det aspektuelle hjelpevervet ‘lea’ ofte ikke blir uttalt, og da er det ikke synlig i setningen: Manne jovkeme. I de tilfeller det er med er det som regel for å utheve at man ‘har’ drukket: Manne ‘leam’ jovkeme. (Jeg ‘har’ drukket). For å presiserere at jeg ‘hadde’ drukket uttrykkes dette med ‘lea‘-verbet i preteritum i dannelsen av plusskvamperfektum: Manne ‘lim’ jovkeme. (Jeg ‘hadde’ drukket).

 

Nedenfor er dannelsen av perfektum angitt med ett eksempelverb fra hver verbgruppe:

Verbgruppe Infinitiv Perfektum
        I båetedh båateme       (omlyd)
        II darjodh dorjeme        (omlyd)
       III guarkedh guarkeme
       IV barkedh barkeme
       V domtedh domteme
       VI gööledh gööleme

 

Ulikest.verb Infinitiv Perfektum

soptsestidh soptsestamme
  dåeriedidh dåeriedamme
  daaroestidh daaroestamme
  vaadtsajidh vaadtsajamme

 

Partisippendelsen for likestavelsesverb er –me, mens stammevokalen veksler til -‘e’ for alle verbgruppene. Partisippendelsen for ulikestavelsesverb er –amme, mens stammevokalen beholdes uforandret.

 

utrop_ikon[3]  Husk at verbgruppene I og II får omlyd i perfektum!

 

  Les mer om: Perfektum

 

Laavenjassh:

 

  Tren på perfektum i: MORFA-B

 

Lag 15 setninger der du bruker verb i perfektum og perfektum partisipp, for eksempel:

  1. Giejnie datne ‘soptsestamme’?  (Med hvem har du snakket med?)
  2. Mejnie ‘leah’ datne ‘barkeme’?  (Hva har du arbeidet med?)
  3. Dah noerh abpe tïjjem PC:ine ‘gïehtelamme’.  (De unge har holdt på med PC-en hele tiden.)
  4. Dïhte ‘lij’ TV:m ‘vuartasjamme’ aarebi goh manne böötim.  (Han/hun hadde sett på TV før jeg kom.)

 

  Tren på perfektum i: MORFA-R

 

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.