Verbgruppe VI – Preteritum

Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. Verbene i verbgruppe VI har en kort preteritumsform uten omlyd, som for verbet ‘gihtjedh‘ (å spørre):

1. p. sg.:
Manne gihtjim
Jeg spurte
2. p. sg.:
Datne gihtjih
Du spurte
3. p. sg.:
Dïhte gihtji
Han/hun spurte
1. p. du.:
Månnoeh gihtjimen
Vi to spurte
2. p. du.:
Dåtnoeh gihtjiden
Dere to spurte
3. p. du.:
Dah (guaktah) gihtjigan
De to spurte
1. p. pl.:
Mijjieh gihtjimh
Vi spurte
2. p. pl.:
Dijjieh gihtjidh
Dere spurte
3. p. pl.:
Dah gihtjin
De spurte

Laavenjassh:

  Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe VI i: MORFA-B

Lag 10 setninger der du bruker verb fra verbgruppe VI i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Laara oksese ‘beenghki’.  (Lars banket på døra.)
  2. Maam åabpa ‘gihtji’?  (Hva spurte søster om?)
  3. Luhpiem ‘gihtji’.  (Hun spurte om lov.)
  4. Saajvejaevresne ‘göölimh’.  (Vi fisket i Saajvesjøen.)

Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe VI og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE