Verb – Preteritum

Verb forteller hva som skjer eller hva som gjøres. Preteritum brukes om fortid, det vil si hva som skjedde eller hva noen gjorde. For eksempel:

         1)  Nimhtie ‘sjïdti  (Slik ‘ble’ det.)

         2)  Dah jååktan ‘böötin‘.  (De ‘kom’ i går.)

 

Preteritum brukes også for å uttrykke uvirkelighet, noe tenkt eller ønsket i nåtiden eller i fortiden (Bergsland § 21). For eksempel:

         3) Buerebe ‘lij‘ dam darjodh. (Det hadde vært bedre å gjøre det.)

 

Personendelser i preteritum

I likhet med for presens så bøyes verbene i person og tall etter ni personlige pronomener også i preteritum. Det vil si at det finnes ni verbformer og personendelsene i preteritum er disse:

1. p. sg.:
manne
im
2. p. sg.:
datne
ih
3. p. sg.:
dïhte/ satne
i/-j
1. p. du.:
månnoeh
imen
2. p. du.:
dåtnoeh
iden
3. p. du:
dah guaktah/ såtnoeh
igan
1. p. pl.:
mijjieh
imh
2. p. pl.:
dijjieh
idh
3. p. pl.:
dah/ sijjieh
in

 

I eksempelsetningene nedenfor bøyes verbet ‘båetedh‘ (å komme) i de ni bøyningsformene i preteritum:

1. p. sg.:
Manne skuvlese böötim.
Jeg kom til skolen.
2. p. sg.:
Datne böötih?
Kom du?
3. p. sg.:
Dïhte aaj bööti.
Hun/han kom også.
1. p. du.:
Månnoeh böötimen dellie.
Vi to kom da.
2. p. du.:
Dåtnoeh aaj böötiden?
Kom dere to også?
3. p. du.:
Dah guaktah böötigan.
De to kom.
1. p. pl.:
Mijjieh dallegh böötimh.
Vi kom straks.
2. p. pl.:
Dijjieh dan varki böötidh?
Kom dere så snart?
3. p. pl.:
Dah aaj böötin daan biejjien.
De kom også i dag.

 

 Verbet ‘båetedh‘ er et likestavelsesverb som tilhører verbgruppe I.