‘Lea’-verbet

Lea‘-verbet (er) har variert funksjon i sørsamisk og brukes på forskjellige måter og i ulike sammenhenger.

Kopula

Lea‘-verbet (være) brukes som kopulahjelpeverb, for eksempel:

 1. Dïhte ‘lea‘ lohkehtæjja.  (Han/hun ‘er’ lærer.)
 2. Datne ‘leah‘ sæjloes.  (Du ‘er’ sliten.)
 3. Mijjieh ‘libie‘ jïjnjesh.  (Vi ‘er’ mange.)

  Merk at ‘lea‘ oftest ikke uttales og da er det ikke synlig i setningen: 1) Dïhte lohkehtæjja, 2) Datne sæjloes og 3) Mijjieh jïjnjesh. I de tilfeller ‘lea’-verbet tas med er det som regel for å utheve at han/hun virkelig ‘er’ lærer, at du ‘er’ sliten og at vi virkelig ‘er’ mange.

Bøyning

Lea‘-verbet har én stavelse og er dermed et ulikestavelsesverb. Verbet bøyes i presens og preteritum for alle personer. Legg merke til at ‘du’- og ‘de’-personene (2. p. sg. og 3. p. pl.) har samme form i presens, ‘leah‘ og at ‘han’/’hun’/’den’/’det’-formen (3. p. sg.) ikke har noen endelse, ‘lea‘-.

Presens

1. p. sg.:
Manne leam
Jeg er
2. p. sg.:
Datne leah
Du er
3. p. sg.:
Dïhte lea
Han/hun/den/det er
1. p. du.:
Månnoeh lean
Vi to er
2. p. du.:
Dåtnoeh lidien
Dere to er
3. p. du.
Dah (guaktah) lægan
De to er
1. p. pl.:
Mijjieh libie
Vi er
2. p. pl.:
Dijjieh lidie
Dere er
3. p. pl.:
Dah leah
De er

Preteritum

1. p. sg.:
Manne lim
Jeg var
2. p. sg.:
Datne lih
Du var
3. p. sg.:
Dïhte lij
Han/hun/den/det var
1. p. du.:
Månnoeh limen
Vi to var
2. p. du.:
Dåtnoeh liden
Dere to var
3. p. du.
Dah (guaktah) ligan
De to var
1. p. pl.:
Mijjieh limh
Vi var
2. p. pl.:
Dijjieh lidh
Dere var
3. p. pl.:
Dah lin
De var

De samme setningene står her i preteritum (fortid):

 1. Dïhte ‘lij‘ lohkehtæjja.  (Han/hun ‘var’ lærer.)
 2. Datne ‘lih‘ sæjloes.  (Du ‘var’ sliten.)
 3. Mijjieh ‘limh‘ jïjnjesh.  (Vi ‘var’ mange.)

Merk at preteritum av ‘lea‘ uttrykker og understreker at det dreier seg om fortid. I kontrast til setninger i presens hvor ‘lea‘-verbet i større grad utelates, så er det ofte nødvendig å ha det med i preteritum for å presisere at det dreier seg om fortid. Det vil si at 1) han/hun ‘var’ lærer, 2) at du ‘var’ sliten og 3) at vi ‘var’ mange.

Lag 10 setninger der du bruker ‘lea’-verbet i forskjellige personer i presens, for eksempel:

 1. Dïhte lea oktegh.  (Han/hun er alene.)
 2. Dah guaktah lægan åahpetjh.  (De to er kjenninger/bekjente.)
 3. Datne leah nahkeren?  (Er du trøtt?)

Skriv de 10 setningene om til preteritum, for eksempel:

 1. Dïhte lij oktegh.  (Han/hun var alene.)
 2. Dah guaktah ligan åahpetjh.  (De to var kjenninger/bekjente.)
 3. Datne nahkeren lih?  (Var du trøtt?)