Skïemtjes sjïdtedh
Aehtjie:                – Mij dov faatoes?
Maahke:              – Mov tjåejjie baektjede!
Aehtjie:               – Veeledh soffese. Edtjem tjaetsiem veedtjedh?
Maahke:              – Im sïjhth jovkedh.
Aehtjie:               – Gosse skïemtjes, dellie vihkeles jïjnjem jovkedh.
                                Duelie,tjaetsie!
Maahke:             – Im sïjhth skïemtjes årrodh. Tjoerem skïemtjegåatan daelie?
Aehtjie:               – Ih daarpesjh skïemtjegåatan. Datne daarpesjh lïegkedidh.
Maahke:             – Mov lea vaejlie aaj?
Aehtjie:              – Baajh mannem damtehtidh.  Nov gujht ånnetji baahkes. Dov åejjieh                                           saejriedieh?
Maahke:             – Ånnetji. Man guhkiem tjoerem skïemtjes årrodh?
Aehtjie:               – Im daejrieh, jis datne leah skïemtjes jirreden aaj,
                             dellie månnoeh dåakteren luvnie minnien.
Maahke:             – Åadtjoem dellie daalhkesh?
Aehtjie:               – Jis daarpesjh, dellie daalhkesh åadtjoeh.

                                                                                                               

    (trykk her for å lytte)                                                                (trykk her for ordliste)       
 

 Vaestedh gyhtjelasside:

1. Mij faatoes Maahkine?
2. Maahken åejjieh saejriedieh?
3. Maahke tjuara skïemtjegåatan?
4. Maam Maahke tjuara darjodh jis skïemtjes jirreden aaj?

___________________________________________________________

utrop_ikon[3]   Jovkedh hører til verbgruppe IV og bøyes etter dette mønstret :

Bokstavene markert med rødt viser omlyd. Følgende omlyder forekommer i verbgruppe IV:

___________________________________________________________

Lïerehtimmieh:

    Tren på ord i LEKSA : kråahpe

    Tren på verbbøyning i MORFA-B : verbgruppe IV (presens)

       Les mer om: VERB