Manne leam

Gie leah datne?
Manne leam Lejsa.
Manne leam nyjsenæjja.
Manne leam njieljieluhkien jaepien båeries.
Manne Oslovisnie årroeminie.
Manne Oslovistie båatam.

Gie dellie manne?
Datne leah Eebre
Datne leah ålma.
Datne leah vïjhteluhkien jaepien båeries.
Datne Stïentjesne årroeminie.
Datne dåaktarinie barkeminie.

Gie bist dïhte?
Dïhte lea Erik.
Dïhte lea baernie.
Dïhte luhkiegöökten jaepien båeries.
Dïhte Snåasesne årroeminie.
Dïhte noereskuvlesne vaedtsieminie.

Manne leam maana.
Datne leah nïejte.
Dïhte lea baernie.
Månnoeh lean almetjh.
Dåtnoeh lidien nyjsenæjjah.
Dah guaktah lægan ålmah.
Mijjieh libie aahkah.
Dijjieh lidie aajjah.
Dah leah maanetjh.

 (trykk her for å lytte)                                                         (trykk her for ordliste)

_________________________________________________________

utrop_ikon[3]Ordene nedenfor kalles personlig pronomen. Legg merke til at ‘dïhte‘ både kan bety ‘han, ‘hun‘, ‘den‘, ‘det‘. I samisk  skilles det også mellom totall og flertall, f.eks ‘månnoeh‘ (vi to) og ‘mijjieh‘ (vi, fler enn to)

utrop_ikon[3]  Verbet ‘lea‘ (være) bøyes etter dette mønstret:

____________________________________________________

Lïerehtimmieh:

 Lag setninger der du bruker verbet ‘lea‘ i ulike bøyningsformer.

  Les mer om: LEA-verbet