Laavenjassh:

1. Lohkh tjaalegem: Jïengesne håagkodh
2. Darjoeh daejtie laavenjasside:

Guelieh
3. Ohtsedh dej ovmessie gueliej nommh.
4. Veeljh aktem dejstie jïh tjaelieh dan guelien bïjre.
5. Datne naan gualijes jaevriem mïelh? gusnie?

Mïnnedh gööledh
6. Tjaelieh læstoem maam daarpesjh gåessie edtjh mïnnedh gööledh.
7. Soptsesth mij lea vihkele ussjedidh.
8. Datne sïjhth dov voelpine mïnnedh gööledh. Rïngkh dïsse jïh gihtjh mejtie sæjhta dåeriedidh. Tjaelieh dam dialogem.

Gööleme
9. Soptsesth guktie edtjh darjodh guelieh åadtjodh.
10. Akten aejkien datne guelieh åadtjoejih. Soptsesth dan bïjre.
11. Soptsesth magkeres guelieh datne åadtjoejih, man gellie jïh man stoerre.
12. Tjaelieh teekstem dov göölemistie.

Soptsestimmie:
Luvjie jïh riepie
13. Jarkosth soptsestimmiem daaroengïelese.
14. Tjaelieh åeniedimmiem soptsestimmeste.
15. Soptsesth Luvjie jïh riepien bïjre.
16. Maam maehtebe soptsestimmeste lïeredh?
17. Tjaelieh jïjtjedh soptsesem:  Göölemisnie.
18. Tjaelieh laavlomem jallh tjihtesem göölemen bïjre.