Category Archives: Tekster og oppgaver

Kråahpe

Kråahpe Stoerre njaelmie Onne njaelmie Tjaebpies voepth Guhkies voepth Åenehks voepth Gamte njuenie Plïehtje njuenie Jorpe tjåejjie Plïehtje tjåejjie Plaave tjelmieh Provne tjelmieh Kruana tjelmieh Buajtehks kråahpe Siegkies kråahpe Veelkes baenieh Viskes baenieh Gïsse soermh Siegkies soermh Laavenjassh: Oversett setningene … Loga eanet »

Posted in Tekster og oppgaver | Comments Off on Kråahpe

Baakoelæstoe – tïjjebaakoeh

Tïjjebaakoeh     goltelh     våhkoebiejjieh ukedager måanta mandag dæjsta tirsdag gaskevåhkoe onsdag duarsta torsdag bearjadahke fredag laavvardahke lørdag aejlege søndag     askh måneder tsïengele januar goevte/ gierhkiengarres februar njoktje mars voerhtje april suehpede mai ruffie juni snjaltje juli … Loga eanet »

Posted in Tekster og oppgaver | Comments Off on Baakoelæstoe – tïjjebaakoeh

Tidsuttrykk

Tidsuttrykk Som nevnt brukes genitiv ofte i ulike tidsuttrykk, også kalt tidsgenitiv. Her er noen eksempler: daan biejjien i dag   don biejjien forrige dag   övteben biejjien forrige dag   båetijen biejjien kommende dag   fïerhten biejjien hver dag … Loga eanet »

Posted in Tekster og oppgaver | Comments Off on Tidsuttrykk

Laahkoe

Laahkoe Mov aehtjie lea mov tjidtjien geelleMov tjidtjie lea mov aehtjien gåmmaMov aehtjie gon tjidtjien maanah leah mov åerpenhMov lea onneåabpaMov lea stoerrevïelleMov aehtjien aehtjie lea mov aehtjaajjaMov aehtjien tjidtjie lea mov aehtjaahkaMov tjidtjien aehtjie lea mov tjidtjaajjaMov tjidtjien tjidtjie … Loga eanet »

Posted in Tekster og oppgaver | Comments Off on Laahkoe

Baakoelæstoe (Soptsestalleme Aanta jïh Linda)

Baakoelæstoe Soptsestalleme – Aanta jïh Linda                     Goltelh     tjahkasjidh å sitte     soptsestalledh å samtale, prate     ålkoelaante utlandet     gåabph hvor (til hvor)     vuelkedh I … Loga eanet »

Posted in Tekster og oppgaver | Comments Off on Baakoelæstoe (Soptsestalleme Aanta jïh Linda)

Mij lea Saaran gåetesne?

Mij lea Saaran gåetesne? Saara Tråantesne årroeminie. Saaran gåetesne jïjnjh tjïehtjelh. Desnie lea tjööke, ståapoe, laavkometjïehtjele, göökte åeremetjïehtjelh, kåava jïh tjeallere. Åeremetjïehtjelisnie lea seangkoe, seangkoenvaarjoeh, göökte skåaph jïh stovle. Mubpene tjïehtjelisnie leah jïjnjh stååkedimmietjåenieh. Dah leah seangkoen bealesne jïh seangkoen … Loga eanet »

Posted in Tekster og oppgaver | Comments Off on Mij lea Saaran gåetesne?