Verbgruppe II – Preteritum

Verbgruppe II – Preteritum

Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. Verbene i verbgruppe II, stamme på -oe, har langformer. Det vil si at de bøyes som ulikestavelsesverb uten omlyd i preteritum, som for verbet ‘darjodh‘ (å gjøre, lage):

1. p. sg.:
Manne darjoejim
Jeg gjorde
2. p. sg.:
Datne darjoejih
Du gjorde
3. p. sg.:
Dïhte darjoeji
Han/hun gjorde
1. p. du.:
Månnoeh darjoejimen
Vi to gjorde
2. p. du.:
Dåtnoeh darjoejiden
Dere to gjorde
3. p. du.:
Dah (guaktah) darjoejigan
De to gjorde
1. p. pl.:
Mijjieh darjoejimh
Vi gjorde
2. p. pl.:
Dijjieh darjoejidh
Dere gjorde
3. p. pl.:
Dah darjoejin
De gjorde

 

Tilsvarende gjelder for alle verbene i verbgruppe II. Bøyningsformene nedenfor gjelder for 3. person entall (singularis):

Verb
Preteritum
darjodh – å gjøre
darjoeji
gaatodh – å bli borte
gaatoeji
tjearodh – å gråte
tjearoeji
gæljodh – å rope, skrike
gæljoeji
årrodh – å være, bo
årroeji
tjåadtjodh – å stå
tjåadtjoeji

 

Laavenjassh:

 

  Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe II i: MORFA-B

 

 Lag 20 setninger der du bruker verb fra verbgruppe II i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Maam datne ‘darjoejih’?  (Hva gjorde du?)
  2. Aahka prïhtjhvoessem ‘gåaroeji’.  (Bestemor sydde en kaffepose.)
  3. Dellie ‘åbroeji’.  (Da regnet det.)
  4. ‘Åadtjoejim’ daam?  (Fikk jeg denne?)

 

Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

 

   Gjør oppgave: Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe II og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.