Gåetesne

Daate lea mov gåetie.
Mov lea stoerre rööpses gåetie.
Mov gåetesne kåava.
Kåavesne ålkoevaarjoeh tsaakam.
Mov gåetesne tjööke.
Tjöökesne byöpmedem.
Mov gåetesne ståapoe.
Ståaposne TV:m vuartesjem.
Mov gåetesne njieljie åeremetjïehtjelh.
Åeremetjïehtjelisnie åaram.
Mov gåetesne laavkometjïehtjele.
Laavkometjïehtjelisnie bïssedem.
Mov gåetesne onnegåetie.
Onnegåetesne mïnnem gosse treapesne.
Mov gåetesne tjeallere.
Tjeallarisnie åtnam gellie båeries aath.
Mov gåetesne kontovre.
Kontovresne daatamaskijnine gïehtelem.
Sïjhth mov gåatan tjaangedh?

  (trykk her for å lytte)                                                (trykk her for ordliste)

Laavenjassh:

1.  Lohkh jïh jarkosth teekstem: ‘Gåetesne’.
2. Guvvedh  jïjtjedh gåetiem jïh tjaelieh dan bïjre.
3. Soptsesth dov gåetien bïjre.

____________________________________________________

utrop_ikon[3]   Tsaekedh hører til verbgruppe I og bøyes etter dette mønstret :

Bokstavene markert med rødt viser omlyd. Følgende omlyder forekommer i verbgruppe I presens:

_____________________________________________________

Lïerehtimmieh

    Tren på ord i  LEKSA:  bygninger/rom

    Tren på ord i  LEKSA:  fritid/ hjemme

    Tren på verbbøyning i MORFA-B : verbgruppe I (presens)

 Les mer om verb:  verbgruppe I (presens)