Goerehtalleme

– Buaregh!
Buaregh!
– Guktie dov nomme?
– Mov nomme Silje.
Man båeries datne?
– Manne göökteluhkiegaektsien jaepien båeries.
– Gåessie dov reakedsbiejjie?
– Mov reakedsbiejjie lea suehpeden voestes biejjie.
– Gusnie datne årroeminie?
– Manne Oslovisnie årroeminie.
– Gubpede båatah?
– Manne Kråanghkeste båatam.
– Guktie dov eejhtegi nommh?
– Mov aehtjien nomme Eebre jïh mov tjidtjien nomme Maja.
– Dov leah åerpenh?
– Mov lea åabpa, jïh dan nomme Silja.
– Ij leah dov vïelle?
– Ijje, ij leah mov naan vïelle.
– Dov lea baernie?
– Jaavoe, mov lea baernie. Dan nomme Ante jïh dïhte göökte jaepieh nuerebe manneste.
– Dov leah maanah?
– Eah leah mov maanah.
– Mejnie datne barkeminie?
– Im manne mejnie barkh. Manne leam studeente.
– Maam datne lohkeminie?
– Manne juridihkem lohkeminie.
– Mannasinie dam lohkh?
– Manne åtnam luste lea, jïh manne sïjhtem advokaatine sjïdtedh.
– Maam datne lyjhkh darjodh gosse eejehtidh?
– Manne lyjhkem gærjam lohkedh jïh vaarjoeh åestedh. Lyjhkem dovne vaeresne årrodh jïh skovterem vuejedh.
– Dïhte dïhte. Gæjhtoe goerehtallemen åvteste.
– Luste lij. Ringkh munnjien jis dov leah jienebh gyhtjelassh! Nåå, nåå!
– Nåå, nåå dellie!

 

Laavenjassh:

 

   Les og oversett intervjuet ovenfor.

 

  1. Lag ditt eget intervju, og gjennomfør intervjuet på en medstudent eller noen andre. Her finner du en ordliste med spørreord: BAAKOELÆSTOE
  2. Skriv en lengre tekst der du forteller om en annen person.