Verbgruppe III – Presens

Verb i verbgruppe III har stamme på –a og infinitiv med endelse -edh. Ved bøyning får verbene vokalskifte til a eller oe i andre stavelse for noen personer, men det skjer ingen omlyd i første stavelse for noen av bøyningsformene.

Det er to alternative bøyningsformer i verbgruppe III, den ene med 1) a i andre stavelse og den andre med 2) oe i andre stavelse. Ellers registereres det en del variasjon i bruken mellom de to formene ved bøyning i ulike personer.

Verb: ‘guarkedh‘ (å forstå)

(Basert på Bergsland 1994; §20 side 40)

1. p. sg.:
Manne guarkam
Jeg forstår
2. p. sg.:
Datne guarkah
Du forstår
3. p. sg.:
Dïhte guarkoe
Han/hun forstår
1. p. du.:
Månnoeh guarkan/ guarkoen
Vi to forstår
2. p. du.:
Dåtnoeh guarkeden
Dere to forstår
3. p. du.
Dah (guaktah) guarkajægan
De to forstår
1. p. pl.:
Mijjieh guarkebe
Vi forstår
2. p. pl.:
Dijjieh guarkede
Dere forstår
3. p. pl.:
Dah guarkah/ guarkoeh
De forstår

Langformer

Tostavelsesverb kan også ha følgende langformer i 2. person totall og 1. og 2. person flertall, bøyd som ulikestavelsesverb:

2. p. du.:
Dåtnoeh guarkajidien
Dere to forstår
1. p. pl.:
Mijjieh guarkajibie
Vi forstår
2. p. pl.:
Dijjieh guarkajidie
Dere forstår

Laavenjassh:

  Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe III i: MORFA-B

Lag 10 setninger der du bruker verbene fra verbgruppe III i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Datne ‘guarkah’?  (Forstår du?)
  2. Manne ‘guarkam’.  (Jeg forstår.)
  3. Daelie ‘faahka’.  (Hun/han våkner nå.)
  4. Gåessie dejnie ‘galhkah’?  (Når blir du ferdig med det?)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

   Gjør oppgave: Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe III og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE