Komitativ

Komitativ er et kasus som ofte har samme betydning som den norske preposisjonen med.

      ‘Giejnie‘ datne soptsesth(‘Med hvem’ snakker du?)
       Manne ‘aehtjine soptsestem.  (Jeg snakker ‘med far’.)
      ‘Mejnie‘ datne böötih(‘Med hva’ kom du?)
       Manne ‘bussine böötim.  (Jeg kom ‘med bussen’.)

 

Illativ Entall Flertall
Endelse: -ine/-jne/-inie igujmie/-jgujmie
Likest.stamme -‘e’ nïejtine nïejtigujmie
Likest.stamme -‘a’ gærjine gærjigujmie
Likest.stamme -‘ie’ gåetine gåetiejgujmie
Likest.stamme -‘oe’ vaajmojne vaajmoejgujmie
Ulikest.stamme almetjinie almetjigujmie

 

Komitativ brukes:

i mange sammenhenger hvor man på norsk ville ha brukt preposisjonen ‘med’:
          Böötim vaedtsien stoerre ‘voessine’.  (Jeg kom gående med en stor sekk.)
          Manne ‘peannine’ tjaalam.  (Jeg skriver med pennen.)

i spesielle uttrykk:
          Im edtjh ‘dejnie’ vajmedh.  (Jeg skal ikke jamre over det.)
         ‘Hïegkine’ bïllimh.  (Vi var redde for livet.)

 

Laavenjassh:
……………………………………………………………………………………………………………………………………


1. Les og oversett: “Maam kråahpine darjoem?”
2. Finn ordene som står i komitativ.
3. Skriv din egen tekst om hva du kan gjøre med kroppen.

 

 Maam kråahpine darjoem?

Tjelmiejgujmie vuajnam jïh bieljiejgujmie govlem.

Njuenine hopsem jïh njaelmine soptsestem.

Baeniejgujmie soeskem jïh njaltjine damtem.

Gïetigujmie tjaalam jïh juelkiejgujmie vaadtsam.

Åejjine ussjedem jïh bangsemigujmie tjuvlestem.

Kråahpine saavrem jïh dejnie aaj lïegkedem.

Kråahpine jïjnjem darjoem.

     

  Tren på ord om kroppen i: LEKSA

 

   Tren på komitativ i: MORFA-B

 

   Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 

  Tren på komitativ i: MORFA-R

 

  Les mer om: Komitativ