Kåavesne

Meerke edtja olkese.
Voestegh tjuara gåårvedidh.
Meerke: – Gusnie mov jaahka?
Aehtjie: – Dusnie gævnjan.
Meerhke: – Gusnie mov tjohpe?
Aehtjie:  Dov tjohpe kåarjesne.
Meerhke: – Gusnie mov vaanhtsh?
Aehtjie:  Dah leah duesnie, hællosne. Nå, gåårvedh dellie!
Meerke: – Gusnie mov gaamegh?
Aehtjie: – Dah leah daesnie.
Aehtjie Meerhkem viehkehte.
Gosse Meerhke gåårveldihkie dellie oksem rïhpeste jïh olkese mænna.
Aehtjie: Meerhke, dahph oksem!
Meerhke: – Jaa, ojhte.
Boelhketjen mænngan Meerhke oksem rïhpeste jïh gåatan tjaanga.
Dïhte jaahkam nuala jïh gaamegh sigkeste.
Meerhken aehtjie aaj kåavese båata.
Aehtjie: – Mujhtieh jaahkam gævnjoestidh!
Meerhke: Jaavoe, manne edtjem gævnjoestidh.
Aehtjie: – Mujhtieh aaj tjohpem kåarjese bïejedh.
Meerhke: – Jaavoe, aellieh nimhtie salsh!

 

 

 (trykk her for å lytte)                                                                (trykk her for ordliste)    

 

 

_____________________________________________________

utrop_ikon[3] ‘Daesnie’ betyr ‘her’, mens ‘desnie’, ‘duesnie og ‘dusnie’ alle kan bety ‘der.’  Det som skiller dem fra hverandre er at de angir talerens eller tilhørerens avstand til stedet det er snakk om.

Ordene ovenfor står forøvrig i inessiv form, og nominativformen er følgende:

Å angi taler eller tilhørers avstand på denne måten er veldig typisk i samisk, vi finner det også igjen i ‘naemhtie’ (slik):

______________________________________________________

 Guarkedh tilhører verbgruppe III, og bøyes etter dette mønstret:

 

__________________________________________________________

  Lïerehtimmieh:

      Tren på verbbøyning i MORFA-B : verbgruppe III (presens)

       Les mer om: VERB