Gradbøyning/ komparasjon

For å sammenlikne substantiver med hverandre kan adjektiv ha andre former, det vil si ulike gradformer av det som adjektivet beskriver.

      1) Vïelle (lea) ‘onne‘.  (Bror er ‘liten’.)
2) Åabpa (lea) ‘unnebe.  (Søster er ‘mindre’.)
3) Onnevïelle (lea) ‘unnemes‘.  (Lillebror er ‘minst’.)

Gradbøyningen av adjektivene, også kalt komparasjon, har tre gradformer, 1) positiv, 2) komparativ og 3) superlativ.

Noen adjektiv får endelsene -‘be’ og -‘mes’ i komparativ og superlativ som for eksempel ‘onne’ (liten):

1) Positiv 2) Komparativ 3) Superlativ
onne (liten) unnebe (mindre) unnemes (minst)

Andre adjektiv får endelsene -‘åbpoe’ og -‘ommes’ i komparativ og superlativ som for eksempel ‘båeries’ (gammel):

1) Positiv 2) Komparativ 3) Superlativ
båeries (gammel) båarasåbpoe (eldre) båarasommes (eldst)

Likestavelses- og ulikestavelsesadjektiv

Det skilles mellom likestavelsesadjektiv og ulikestavelsesadjektiv ut fra antallet stavelser i siste takten av ordet. ‘Onne’ er et likestavelsesadjektiv med endelse -‘be’ og -‘mes’, mens ‘båeries’ er et ulikestavelsesadjektiv med endelse -‘åbpoe’ og -‘ommes’.

  Vær oppmerksom på at noen adjektiv kan ha vekslende former, for eksempel: ‘garre’ (hard) som kan kompareres enten som 1) et likestavelsesadjektiv: ‘garre’‘garrebe’‘garremes’, eller som 2) et ulikestavelsesadjektiv: ‘garre’‘garresåbpoe’‘garresommes’.