Våhkoebiejjieh jïh askh

Daatoe

Når man spør etter dag og dato kan man bruke spørreordet ‘mij‘ + akkusativ flertall:

Mij biejjide daan biejjien?  (Hvilken dag er det i dag?)
Mij daatojde daan biejjien?  (Hvilken dato er det i dag?)

Eksempler på svar:      

      Daan biejjien måanta. ( I dag er det mandag.)
      Daan biejjien goeven luhkievijhteden biejjie. ( I dag er det den 15. desember.)

 

 

____________________________________________________________

 Lïerehtimmieh:

  Tren på dato i NUMRA: daatoe

   Tren på ord i LEKSA: tidsuttrykk

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE