Buertiebealesne

 BAAKOELÆSTOE (trykk her for ordliste)

   Tjaelieh dialåågem jïh nuhtjh raajesh mah bijjielisnie.

_______________________________________________________

   Verbene ‘gietskedh’ (rekk!), ‘geelkesth!(rekk!) og ‘vedtieh!'(gi!) står alle i en form som kalles imperativ og uttrykker en befaling. Slik ser disse formene ut i entall, totall og flertall:

________________________________________________________

Lïerehtimmieh:

 Les mer om imperativ her: imperativ