Buertiebealesne

                                                                                                   BAAKOELÆSTOE (trykk her for ordliste)

   Tjaelieh dialåågem jïh nuhtjh raajesh mah bijjielisnie.

 

 _______________________________________________________

   Verbene ‘gietskedh’ (rekk!), ‘geelkesth!(rekk!) og ‘vedtieh!'(gi!) står alle i en form som kalles imperativ og uttrykker en befaling. Slik ser disse formene ut i entall, totall og flertall:

 

 ________________________________________________________

Lïerehtimmieh:

      Gjør oppgave: tjöökesne

 Les mer om imperativ her: imperativ