Attributtiv og predikativ

Som nevnt har adjektiv attributt form når det står foran substantivet det beskriver, og predikativ form når det står etter substantivet.

Attributt- og predikatformene av adjektiv er ulike når det gjelder visse adjektiv og like når det gjelder andre. Det finnes ingen generell regel for dette, men man må lære seg hva som gjelder for hvert adjektiv.

Nedenfor finner du noen skjemaer, som kan være til hjelp.

 

Attributtform med s og predikativform både med og uten -s:

Attributt Predikativ
guhkies guhkies/ guhkie Mov lea guhkies klaahka.
Mov klaahka guhkies/guhkie.
njaelkies njaelkies/ njaelkie Njaelkies beapmoeh lyjhkem.
Daate lea njaelkies/njaelkie.
tjaebpies tjaebpies/tjaebpie Tjaebpies nïejtem vuajnam.
Dah nïejth tjaebpies/tjaebpie.
faavroes faavroes/ faavroe Dov lea faavroes nïejte.
Nïejte lea faavroes/ faavroe.
siegkies siegkies/siegkie Daate lij sigkies laejkie.
Datne sigkies/sigkie sjïdteme.

 

Attributtform med –s og predikativform med –s eller –hke

Attributt Predikativ
tjeehpes tjeehpes/tjååhpehke Mov lea tjeehpes tråajja.
Dov tråajja tjeehpes/tjååhpehke?
veelkes veelkes/vyölkehke Dusnie akte veelkes gåetie.
Gåetie lea veelkes/vyölkehke.
rööpses rööpses/rååpsehke Rööpses måvhkam åasteme.
Mov måvhka rööpses/rååpsehke.
viskes viskes/vyskehke Dan leah viskes gaamegh.
Naestieh leah viskes/vyskehke.
söökes söökes/sååkehke Söökes joptse lea njaelkie.
Daate gujht söökes/sååkehke.

 

Attibuttform uten –s, pretikativform med –s

Attributt Predikativ
garre garres Im lyjhkh garre laejpiem.
Daate lea garres.
galme galmes Gurkh galme tjaetsiem doese.
Ij leah nuekies galmes.
lïene lïenes Datne lïene tjaetsiem jovkh?
Tjaetsie edtja lïenes årrodh.
skïemtje skïemtjes Båetieh diekie, skïemtje maana.
Manne leam skïemtjes.
baahke baahkes Daate lea baahke tjaetsie.
Tjaetsie lea baahkes.

 

Attibuttform og predikativform like, begge ender på vokal

Attributt Predikativ
orre orre Orre gåetiem bigkeme?
Ij leah daate orre.
noere noere Datne noere baerniem gaavneme.
Jaavoe, dïhte gujht noere.
stoerre stoerre Mov lea stoerre tjåejjie.
Dov tjåejjie lea stoerre.
gejhkie gejhkie Daate hov gejhkie laejpie.
Gejhkie lea.
plïehtje plïehtje Vedtieh munnjien plïehtje feete.
Dov daata gaajh plïehtje.

 

Attibuttform og predikativform like, begge ender på –s

Attributt Predikativ
båeries båeries Manne leam båeries gåmma.
Ij datne dan båeries.
daemies daemies Daemies bovtse dïhte?
Dïhte hov daemies.
kraevies kraevies Mov lea kraevies gåetie.
Mov gåetie lea kraevies.
sæjloes sæjloes Daesnie gellie sæjloes almetjh.
Manne leam sæjloes.
ræjhkoes ræjhkoes Dan lea ræjhkoes gåmma.
Im manne leah ræjhkoes.

 

Skjemaene du finner ovenfor er ikke en fullstendig oversikt, men eksempler på noen adjektiv som er satt i bestemte skjemaer alt ettersom hvilke endelser de får i attributt- og predikativform.

 

Laavenjassh:

 

Oversett eksempelsetningene ovenfor.

 

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 

 Tren på attributt- og predikatformer i: MORFA-B

 

  Les mer om adjektivenes: Attributive og predikative former