Gerundium/ progressiv

Om du skal uttrykke at du holder på med noe, for eksempel at du holder på med ‘å fiske’, så kan du uttrykke det med å tilføye endelsen -minie bak verbets stamme; ‘gööledh’ > ‘gööleminie.

Verbet får da en form som kalles gerundium eller progressiv, også kalt tilstandsform. Det uttrykker at handlingen er eller var i gang, og kan oversettes til ‘holder på med‘ eller ‘holdt på med‘.

Lea‘-verbet, her som aspektuelt hjelpeverb, danner sammen med hovedverbet 1) progressivt presens og 2) progressivt preteritum:

1) Manne ‘leam’ ‘gööleminie‘.  (Jeg holder på med å fiske.)

2) Manne ‘lim’ ‘gööleminie‘.  (Jeg holdt på med å fiske.)

  Vær oppmerksom på at det aspektuelle hjelpevervet ‘lea’ ofte ikke blir uttalt, og da er det ikke synlig i setningen: Manne gööleminie. I de tilfeller ‘lea’-verbet er med er det som regel for å utheve at man ‘holder på med’ å fiske. I kontrast til setninger i presens hvor verbet i stor grad utelates, er det imidlertid ofte nødvendig å ha det med i preteritum for å presisere at det dreier seg om fortid, det vil si at jeg ‘holdt på med’ å fiske.

Nedenfor er dannelsen av gerundium/progressiv angitt med ett eksempelverb fra hver verbgruppe:

Verbgruppe Infinitiv Gerundium/Progressiv
        I båetedh båetieminie
        II darjodh darjoeminie
       III guarkedh guarkaminie
       IV barkedh barkeminie
       V domtedh domteminie
       VI gööledh gööleminie
Ulikest.verb Infinitiv Gerundium/Progressiv
  soptsestidh soptsesteminie

 Les mer om: Gerundium

Laavenjassh:

 Tren på gerundium i: MORFA-B

Lag 15 setninger der du bruker verb i gerundium/progressiv, variér med å bruke ‘lea‘-verbet og ikke i setningene, for eksempel:

  1. Giejnie datne ‘soptsesteminie’?  (Hvem holder du på å snakke med?)
  2. Mejnie datne leah ‘barkeminie’?  (Hva holder du på å arbeide med?)
  3. Dah noerh iktegisth PC:ine ‘gïehteleminie’.  (De unge holder alltid på med PC-en.)
  4. Dïhte lij TV:m ‘vuartesjeminie’, gosse manne böötim.  (Han/hun holdt på med å se på TV da jeg kom.)

 Tren på gerundium i: MORFA-R