Akkusativ eller nominativ?

Som nybegynner i samisk er det ikke alltid så lett å skille mellom når man skal bruke nominativ og akkusativ form. En metode som kan gjøre det enklere for deg, er å lære deg å skille mellom subjekt (S) og objekt (O). Her skal du få noen tips som kan hjelpe deg:

Du skal oversette følgende setning til samisk; ’Jeg ser en hund.’ og du er usikker på bruken av nominativ og akkusativ.

 1.  Start med å finne verbalet (V). Verbalet er lett å finne, det er bare å se etter verbet (eller verbene) i setningen, hva som gjøres eller skjer i setningen. ’ser’ er altså verbalet.
 2.  Still følgende spørsmål:  Hvem/hva + verbal? Hvem ser? Svaret du får er ’jeg’, og da vet du at dette ordet er subjektet (S) i setningen, og det skal stå i nominativ.
 3. Still så dette spørsmålet: Hvem/hva + verbal + subjekt? Hvem/hva ser jeg? Svaret du får nå er ’en hund’, og det er nettopp dette svaret som blir objektet (O) i setningen, og så lenge det er snakk om bare én hund skal ordet stå i akkusativ. (Ubestemt flertall → nominativ, bestemt flertall → akkusativ)
 4. Oversettelsen av setningen ovenfor blir dermed ’Manne bïenjem vuajnam.

Laavenjassh:

Bruk metoden som er beskrevet ovenfor og vis hvordan du kan finne subjektet (S), objektet (O) og verbalet (V) i setningene nedenfor. Setningene skal oversettes til samisk:
     1. Jeg kjøper smør.
     2. Jeg liker deg.
     3. Han vil ha en lue.
     4. Jeg kjører en bil.
     5. Jeg kjører bilen.
     6. Du henter en kniv.
     7. Jeg henter knivene.
     8. Vi leser bøker.
     9. Han leser boka.
     10. Dere leser en bok.
     11. De leser bøkene.

 Huskeregler:

Akkusativ brukes når objektet er i entall eller bestemt form flertall:
• Læjsa laejpiem bååhkesje.   (Læjsa baker et brød.)
• Manne nïejtide vuajnam.  (Jeg ser jentene.)

Nominativ brukes når objektet er i ubestemt form flertall:
• Manne laejpieh bååhkesjem.  (Jeg baker brød.)
• Datne lihtieh bæssa.  (Hun vasker kopper.)

Nominativ brukes om det du eller noen har eller eier:
• Dov lea gaahtoe.  (Du har en katt.)
• Mov leah golme gaahtoeh.  (Jeg har tre katter.)

Nominativ brukes om det noe eller noen er eller var:
• Manne leam lohkehtæjja.   (Jeg er lærer.)
• Daate  lea bïjle.  (Dette er en bil.)

   Gjør oppgave: LAAVENJASSE

  Les mer om: Akkusativ og Nominativ