Verbgruppe IV – Preteritum

Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. Verbene i verbgruppe IV har en kort preteritumsform uten omlyd, som for verbet ‘barkedh‘ (å arbeide, drive med):

1. p. sg.:
Manne barkim
Jeg arbeidet
2. p. sg.:
Datne barkih
Du arbeidet
3. p. sg.:
Dïhte barki
Han/hun arbeidet
1. p. du.:
Månnoeh barkimen
Vi to arbeidet
2. p. du.:
Dåtnoeh barkiden
Dere to arbeidet
3. p. du.
Dah (guaktah) barkigan
De to arbeidet
1. p. pl.:
Mijjieh barkimh
Vi arbeidet
2. p. pl.:
Dijjieh barkidh
Dere arbeidet
3. p. pl.:
Dah barkin
De arbeidet

Tilsvarende gjelder for alle verbene i verbgruppe IV. Bøyningsformene nedenfor gjelder for 3. person entall (singularis):

Verb
Preteritum
barkedh – å arbeide, drive med
barki
sïjhtedh – å ville, ønske, ville ha
sïjhti
tjïekedh – å gjemme
tjïeki
jovkedh – å drikke
jovki
tjoehpedh – å skjære, hugge, klippe
tjoehpi
gaavnedh – å finne (noe), finne fram
gaavni
jårredh – å snurre
gårri
råakedh – å treffe
råaki

Laavenjassh:

  Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe IV i: MORFA-B

Lag 20 setninger der du bruker verb fra verbgruppe IV i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Manne tjaetsiem ‘jovkim’.  (Jeg drakk vann.)
  2. Aehtjie dållem ‘bïeji’.  (Far gjorde opp ild (bål).)
  3. Mejnie dah ‘barkin’?  (Med hva jobbet de?)
  4. Moerh ‘tjoehpin’.  (De hugget ved.)

Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningen nr. 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe IV og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE