Inessiv

Skal du på samisk fortelle hvor du bor eller på hvilken plass du er, så kommer du til å bruke et kasus som heter inessiv. Tilsvarende for å fortelle hvor noe eller noen er eller var lokalisert. Inessiv tilsvarer ofte preposisjonene i og .

       Manne ‘Tråantesne‘ årroeminie.  (Jeg bor ‘i Trondheim’.)
       Manne leam bovresne(Jeg er ‘på butikken’.)

 

Inessiv Entall Flertall
Endelse: -sne/-isnie -ine/-inie
Likest.stamme -‘e’ nïejtesne nïejtine
Likest.stamme -‘a’ gærjesne gærjine
Likest.stamme -‘ie’ gåetesne gåetine
Likest.stamme -‘oe’ vaajmosne vaajmojne
Ulikest.stamme almetjisnie almetjinie


Inessiv brukes:

for å uttrykke stedet der subjektet er eller var:
          Læjsa ‘skuvlesne’.  (Lisa er på skolen.)
          Dillie manne lim ‘Sveerjesne’ årroeminie.  (Da bodde jeg i Sverige.)

om tid:
          Manne ‘tæjmosne’ båatam.  (Jeg kommer om en time.)
          Dam manne ‘aeriedisnie’ darjoejim.  (Det gjorde jeg i løpet av morgenen.)

for å uttrykke en bevegelse til og fra et sted:
          Sïjhth datne ‘bovresne’ mïnnedh?  (Vil du dra en tur til butikken (og tilbake igjen.)
          Manne ‘staaresne’ vualkam.  (Jeg drar en tur til byen (og så tilbake igjen.)

 

Laavenjassh:

 

   Tren på inessiv i: MORFA-B

 

Tren på inessiv i: MORFA-R

 

   Les mer om: Inessiv