Elativ

Når du skal fortelle hvor du eller noe/noen kommer fra, så bruker du et kasus som heter elativ.

       Manne ‘Nöörjeste båatam.  (Jeg kommer ‘fra Norge’.)
       Manne ‘skuvleste båatam.  (Jeg kommer ‘fra skolen’.)

 

Elativ Entall Flertall
Endelse: -ste/-istie -jste/-ijstie
Likest.stamme -‘e’ nïejteste nïejtijste
Likest.stamme -‘a’ gærjeste gærjijste
Likest.stamme -‘ie’ gåeteste gåetijste
Likest.stamme -‘oe’ vaajmoste vaajmojste
Ulikest.stamme almetjistie almetjijstie


Elativ brukes:

om stedet som subjektet kommer eller skriver seg fra:
          Dïhte ‘bovreste’ båata.  (Han kommer fra butikken.)
          Manne ‘gåeteste’ vualkam.  (Jeg drar hjemmefra.)

om stoffet som subjektet er laget av:
          Dïhte buste ‘silpeste’ dorjeme.  (Den skjeen er laget av sølv.)
          Mov ståapoebuertie lea ‘bietseste’.  (Stuebordet mitt er av furu.)

i spesielle uttrykk hvor det beskrives hvor man føler smerte:
         Manne ‘rudtjeste’.  (Jeg har vondt i ryggen.)
         Manne ‘tjåejjeste’.  (Jeg har vondt i maven.)

 

Laavenjassh:

 

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

  

  Tren på elativ i: MORFA-B

 

 Tren på elativ i: MORFA-R

  

 Les mer om: Elativ