Tidsuttrykk

Som nevnt brukes genitiv ofte i ulike tidsuttrykk, også kalt tidsgenitiv. Her er noen eksempler:

daan biejjien i dag  
don biejjien forrige dag  
övteben biejjien forrige dag  
båetijen biejjien kommende dag  
fïerhten biejjien hver dag  
daan aereden i morges  
daan iehkeden i kveld  
daan jïjjen i natt  
daan våhkoen denne uka  
daan asken denne måneden  
daan jaepien i år  

 

En mer utfyllende liste over tidsord og tidsuttrykk finner du her: BAAKOELÆSTOE

 

Laavenjassh:

 

  Les og oversett: ‘Iktesth fuehpesne‘.

 

Iktesth fuehpesne

Piere jïh Sandra prïhtjhgåetesne tjahkesjeminie soptsestalleminie:

P: – Maam datne minngemes våhkoen darjoejih?

S: – Minngemes våhkoen lim fuehpesne. Fïerhten biejjien maam-akt darjoejim. Måantan dellie lim tjåanghkosne. Dæjstan dellie lij konseerte staaresne. Gaskevåhkoen manne tjoeverim abpe biejjiem barkedh, jïh idtjim gåatan båetieh åvtelen tsåahka luhkie iehkeden.  Jïh nemhtie orreme abpe våhkoem. 

P: – Ja, dellie guarkam datne gujhth sæjloes daelie. Daan våhkoen im manne maam dorjeme. Men nov gujhth vïerrebe lij övteben våhkoen. Dillie lij fuehpie munnjien aaj. Dan gellie tjåanghkoeh, dovne skuvlesne jïh barkosne. Dle hijven domtoe gosse daate våhkoe dan soejmetje vaaseme.

S: – Mubpien våhkoen manne edtjem eejehtimmiem utnedh. Aavodem dïsse!

P: – Man luste! Maam edtjh dellie abpe våhkoem darjodh?

S: – Jååktan tåågeleahpam Tråantese dongkim. Dle aejlegen dle dohkoe vualkam galkem mov voelpem, Lenam, gaavnedidh. Duarstan gåatan vihth vualkam, jïh dellie edtjem barre lïegkedidh.

P: – Hijven badth gåvloes. Guhkiem eannan manne eejehtimmiem åadtjoem. Manne gujhth tjoeverem geasan vuertedh.

S: – Don asken jïh njoktjen asken manne dan jïjnjem barkeme, jïh dan åvteste maahtam eejehtimmiem daan asken vaeltedh.

P: – Ja, dæjmetje jaepien lij seammalaakan munnjien aaj. Daelie im maehtieh dan jïjnjem barkedh dan åvteste goh daan gïjren jïh båetijen tjaktjen edtjem kuvsjem universiteetesne lohkedh.

S: – Maam edtjh dellie lohkedh?

P: – Edtjem saemiengïelem lohkedh. Jïh dellie akte jallh göökte tjåanghkoeh fïerhtene askesne. Gaektsie tjåanghkoeh daan gïjren jïh uktsie giesien mænngan. Dle fuahpan gujhth sjïdtem.

S: – Gaajhkesh dan fuehpesne abpe tïjjem.

P: – Jaavoe, im manne daejrieh mejtie åtnam dïhte hijven, bene nemhtie lea. Daaletje almetjh dan iktesth fuehpesne.

S: – Å jöödtedh bielien, tsåahka lea golme! Daelie im asth vielie daesnie tjahkasjidh, manne tjoerem skodtedh daestie jïh vihth barkosne mïnnedh.

P: – Utnieh hijven, dellie! Nåå nåå!

S: – Månnoeh gaavnesjien mubpien våhkoen! Nåå nåå!

  1. Skriv ned alle tidsord og tidsuttrykk som du finner i teksten.
  2. Lær tidsord i fra denne ordlista: BAAKOELÆSTOE
  3. Skriv en tekst der du forsøker å bruke så mange tidsord/tidsuttrykk som mulig.

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

  Tren på tidsord i: LEKSA