Omlyd

Sørsamisk har et rikt vokalsystem med 9 korte vokaler og 14 lange vokaler eller diftonger.

Korte vokaler:

a      e      i       ï      o      u      y      æ      å

Lange vokaler/diftonger:

aa      ae      ea      ee      ie      ïe      oe      ua      ue           öö      åa      åe      åå

Sørsamisk har omlyd. Det vil si at vokalene ofte forandrer seg når ordet bøyes eller får avledningsendelser. Det innebærer at vokalene i stavinger med trykk endres når vokalen skifter i den etterfølgende stavelsen uten trykk. Dette skjer etter bestemte mønster.

Omlyd i substantiv

Substantiv som ender på -‘ie’ får omlyd ved entallsbøyning i illativ. De får følgende omlyd av rotvokalen i første stavelse etter stammevokalen ‘a’ i andre stavelse. For eksempel: aehtjie (far) hvor rotvokalen ‘ae‘ endres til ‘aa‘: aahtjan (til far).

Nedenfor angis de øvrige omlydsrekkene for disse substantivene:

Omlyd Nominativ
Illativ
ae / aa
aehtjie aahtjan
e / a betnie batnan
i / æ tjidtjie tjædtjan
ie / ea jiekie jeakan
u / å buvrie båvran
ue / ua buertie buartan
åe / åa gåetie gåatan

  Omlyd er en slags fjernassimilasjon hvor vokalene nærmer seg hverandre. Dette skjer ved at stammevokalen i andre stavelse ‘a’ påvirker rotvokalen i første stavelse slik at de lydmessig blir mer lik hverandre ved uttalen av ordet, jamfør: aehtjie > aahtjan, betnie > batnan, osv.

 Les mer om: Omlyd i substantiv

Omlyd i verb

I likestavelsesverb vil stammevokalen (vokalen i den trykklette stavelsen i siste takt) påvirke rotvokalen (vokalen i trykktung stavelse i siste takt).

Eksempelverbene nedenfor viser omlydsmønsteret for rotvokalen i første stavelse etter vokalen i andre stavelse. Romertall bak verbet angir hvilken verbgruppe verbet tilhører. Alle bøyningsformene for 3. p. sg. (3. person entall) er angitt.

*) I bakerste kolonne angis preteritum av 3. p. sg. for verbgruppe I og presens 3. p. pl. (3. person flertall) for verbgruppe IV:

Omlyd
Verb – infinitiv
3. p. sg. pres.
*)
a / e
barkedh IV
barka
berkieh
a / o
darjodh II
dorje
aa / ae
gaavnedh IV
gaavna
gaevnieh
aa / åå
gaatodh II
gååte
ae / aa / ee
tjaeledh I
tjaala
tjeeli
e / a
vedtedh I
vadta
 
ea /
tjearodh II
tjre
i / æ
bissedh I
bæssa
 
ï / æ
sïjhtedh IV
sæjhta
 
ie / ea / ee
jiehtedh I
jeahta
jeehti
ïe / ea
tjïekedh IV
tjeaka
 
o / å / u
jovkedh IV
jåvka
juvkieh
oe / ua / ue
tjoehpedh IV
tjuahpa
tjuehpieh
u / å
utnedh I
åtna
 
ue / ua / öö
vuejnedh I
vuajna
vööjni
æ / y
gæljodh II
gylje
å / e
jårredh IV
jårra
jerrieh
å / o
årrodh II
orre
åa / åe
råakedh IV
råaka
råekieh
åa / åå
tjåadtjodh II
tjåådtje
åe / åa / öö
båetedh I
båata
bööti

  Legg merke til at det er kun verbgruppene I, II og IV som har omlyd.

  Legg også merke til at omlydsmønsteret for presens (1. 2. og 3. p. sg.) i verbgruppe I (stamme ‘ie’) er tilsvarende som omlydsmønsteret for substantiv som ender på -‘ie’.

 Les mer om: Omlyd i verb