Verbgruppe III – Preteritum

Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. Verbene i verbgruppe III har langformer. Det vil si at de bøyes som ulikestavelsesverb uten omlyd i preteritum, som for verbet ‘guarkedh‘ (å forstå):

1. p. sg.:
Manne guarkajim
Jeg forsto
2. p. sg.:
Datne guarkajih
Du forsto
3. p. sg.:
Dïhte guarkaji
Han/hun forsto
1. p. du.:
Månnoeh guarkajimen
Vi to forsto
2. p. du.:
Dåtnoeh guarkajiden
Dere to forsto
3. p. du.
Dah (guaktah) guarkajigan
De to forsto
1. p. pl.:
Mijjieh guarkajimh
Vi forsto
2. p. pl.:
Dijjieh guarkajidh
Dere forsto
3. p. pl.:
Dah guarkajin
De forsto

Laavenjassh:

  Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe III i: MORFA-B

Lag 10 setninger der du bruker verbene fra verbgruppe III i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Datne ‘guarkajih’?  (Forsto du?)
  2. Manne ‘guarkajim’.  (Jeg forsto.)
  3. Dellie ‘faahkaji’.  (Hun/han våknet da.)
  4. Gåessie dejnie ‘galhkajih’?  (Når ble du ferdig med det?)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe III og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE