Ånnetji grammatihken bïjre

Denne læringsstien har ikke hovedfokus på grammatikk, men kommer likevel til å streife innom noen grammatiske temaer som f.eks verbbøyning og noen kasus. Nedenfor får du en kort innføring i noen sentrale områder i sørsamisk grammatikk.

____________________________________________

VERB

I sørsamisk står verb veldig sentralt. Men hva er et verb? 

Et verb forteller oss hva noen gjør eller hva som hender. Verb uttrykker altså handling. Noen eksempler på verb:

vaedtsedh (å gå)    båetedh (å komme)    vaeltedh (å ta)   tjïhkedidh (å sette seg)

I sørsamisk bøyes verb både i tid og i person.Bøyningsmønsteret til  verb varierer. Likestavelsesverb følger visse mønstre og ulikestavelsesverb følger andre mønstre. Alle likestavelsesverb er blitt delt inn i ulike verbgrupper. Eksempler:

verbgruppe I            vaedtsedh (gå)
verbgruppe II          tjearodh (gråte)
verbgruppe III        fahkedh (våkne)
verbgruppe IV         sïjhtedh (ville)
verbgruppe V           domtedh (kjenne)
verbgruppe VI         gööledh (fiske)

I løpet av læringsstien kommer vi til å vise eksempler på verbbøyning i fra alle verbgruppene.

 

 Les mer om : verb

 ________________________________________________

SUBSTANTIV

Substantiv er navn på noe eller noen, f.eks

nïejte (jente)      bïjle (bil)       Aanta( Andreas)            skuvle( skole)

Substantiv bøyes i tall og kasus.

 

 Les mer om: substantiv

_______________________________________________ 

PRONOMEN

Pronomener er ord som står i stedet for substantiv, slik at man bruker det istedenfor for å gjenta substantivet. 

manne (jeg)       dijjieh (dere)       mijjieh (vi)        daate (dette)

 

 Les mer om: pronomen

________________________________________________ 

ADJEKTIV

Adjektiv forteller hvordan noe eller noen er, f.eks. hvordan det/den ser ut, f.eks. Daate lea stoerre tjengkere. (Dette er en stor ball.)

tjaebpies (fin)      onne( liten)            kruana (grønn)            löövles (tung)

 

 Les mer om: adjektiv

 _______________________________________________

TALLORD

Tallord deles inn i grunntall , ordenstall og samlingstall.

göökte (to)        tjuetie (hundre)         voestes (første)          gööktesh (to sammen)

 

 Les mer om: tallord

 _____________________________________________

KASUS

Som mange andre språk i verden, har også sørsamisk kasus. I sørsamisk finnes det 8 ulike kasus. Det er substantiv,pronomen, tallord og adjektiv som bøyes i kasus. Hvilket kasus f.eks et substantiv skal stå i kommer an på hvilken funksjon substantivet har i setningen. 

Nominativ      Daate stovle.                                 (Dette er en stol.)
Akkusativ       Manne stovlem åastam.             (Jeg kjøper en stol.)
Genitiv             Stovlen klaerie plaave.               (Stolens farge er blå.)
Illativ               Tjihkedh stovlese!                         (Sett deg på stolen!)
Inessiv             Manne stovlesne tjahkesjem.     (Jeg sitter på stolen.)
Elativ               Manne stovleste gahtjim.            (Jeg ramla av stolen.)
Komitativ       Maam edtjh stovline?                  (Hva skal du med stolen?)
Essiv                 Nuhtjh daam stovline.                 (Bruk denne som stol.)

 

 Les mer om: kasus