Ovmessie vearelde

Guktie vearelde daan biejjien?

Daelie bïjvele.
Biejjie guaka.
Goekedh-biejjie.

Daelie mullede.
Mullies vearelde.
Balvh.

Daan biejjien jueskie.
Obre.
Ebrie.

Daan biejjien tjåetskeme.
Tjuatsa.
Lopme.

Daelie reejregåata.
Reejrie jïh gaska.
Raejrie jïh naaltege.

Daan biejjien beagka.
Bïegke.
Værtoe.

 (trykk her for å lytte)                                                                                                                 (trykk her for ordliste)

 Vaestedh gyhtjelasside:

1. Guktie vearelde dov luvnie daan biejjien?
2. Guktie vearelde jååktan?
3. Guktie vearelde jirreden sjædta?

utrop_ikon[3]Obre‘ (det regner), ‘tjuatsa‘ (det snør)  og ‘beagka‘( det blåser) er bøyde former av verbene ‘åbrodh‘ (regne), ‘tjuetsedh‘ (snø) og ‘bïegkedh’ (blåse). Legg merke til at et eget pronomen for ‘det‘ ikke brukes i  slike sammenhenger hvor det er snakk om værforhold. Altså skal man si ‘det regner‘, så er det nok å si ‘obre.’

____________________________________________________

Lïerehtimmieh:

Skriv en detaljert værdagbok for hver dag den kommende uken.

    Tren på ord i LEKSA: vearelde