Verbgruppe I – Preteritum

Preteritum brukes for å angi verbene i fortid. De vanligste verbene i verbgruppe I, stamme på -ie, har en kortere preteritumsform med omlyd, som for verbet ‘båetedh‘ (å komme):

1. p. sg.:
Manne böötim
Jeg kom
2. p. sg.:
Datne böötih
Du kom
3. p. sg.:
Dïhte bööti
Han/hun kom
1. p. du.:
Månnoeh böötimen
Vi to kom
2. p. du.:
Dåtnoeh böötiden
Dere to kom
3. p. du.
Dah (guaktah) böötigan
De to kom
1. p. pl.:
Mijjieh böötimh
Vi kom
2. p. pl.:
Dijjieh böötidh
Dere kom
3. p. pl.:
Dah böötin
De kom

Undergrupper

Følgende omlydsmønster gjelder for de 7 undergruppene (a – g) av verb i verbgruppe I (gruppert etter vokalen eller diftongen i første stavelsen, jamfør det som gjelder for presens.) For oversiktens skyld er både presens- og preteritumsformene vist i tabellen nedenfor. Alle bøyningsformene gjelder for 3. person entall (singularis):

Omlyder
Verb
Presens
Preteritum
a)  ae / aa / ee
tjaeledh – å skrive
tjaala
tjeeli
b)  e / a
vedtedh – å gi
vadta
vedti
c)  i / æ
bissedh – å steke
bæssa
bissi
d)  ie / ea / ee
jiehtedh – å si
jeahta
jeehti
e)  u / å
utnedh – å bruke, ha
åtna
utni
f)  ue / ua / öö
vuejnedh – å se
vuajna
vööjni
g)  åe / åa / öö
båetedh – å komme
båata
bööti

 Les mer om: Omlyd i verb

Langformer

Verbene i verbgruppe I kan imidlertid ha en lengre form uten omlyd, bøyd som ulikestavelsesverb. Dette gjelder spesielt for verbene i verbgruppe I som ikke er så vanlig forekommende.

Nedenfor er langformen vist for verbet ‘båetedh‘ (å komme):

1. p. sg.:
Manne båetiejim
Jeg kom
2. p. sg.:
Datne båetiejih
Du kom
3. p. sg.:
Dïhte båetieji
Han/hun kom
1. p. du.:
Månnoeh båetiejimen
Vi to kom
2. p. du.:
Dåtnoeh båetiejiden
Dere to kom
3. p. du.
Dah (guaktah) båetiejigan
De to kom
1. p. pl.:
Mijjieh båetiejimh
Vi kom
2. p. pl.:
Dijjieh båetiejidh
Dere kom
3. p. pl.:
Dah båetiejin
De kom

Tilsvarende gjelder for de øvrige verbene i verbgruppe I. Alle bøyningsformene nedenfor gjelder for 3. person entall (singularis):

Verb
Preteritum
tjaeledh – å skrive
tjaelieji
vedtedh – å gi
vedtieji
bissedh – å steke
bissieji
jiehtedh – å si
jiehtieji
utnedh – å bruke, ha
utnieji
vuejnedh – å se
vuejnieji
båetedh – å komme
båetieji

Laavenjassh:

  Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe I i: MORFA-B

Bøy alle verbene i de 7 undergruppene (a – g) i alle ni personer i preteritum.

Lag 20 setninger der du bruker verbene fra verbgruppe I i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Manne gåatan ‘böötim’.  (Jeg kom hjem.)
  2. Nejla prieviem ‘tjeeli’.  (Nils skrev et brev.)
  3. Maam ‘jeehtih’?  (Hva sa du?)
  4. Biejjieprælloeh ‘utnidh’?  (Brukte/hadde dere solbriller?)

  Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på preteritumsbøyning av verb fra verbgruppe I og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE