Verbgruppe V – Presens

Verb i verbgruppe V har stamme på e (e2) og infinitiv med endelse -edh. Ved bøyning i presens 3. person singularis (entall), 1. person dualis (totall) og 3. person pluralis (flertall) får verbene vokalskifte til oe, men det skjer ingen omlyd i første stavelse.

Verb: ‘vååjnedh‘ (å synes, vises, se ut (som))

1. p. sg.:
Manne vååjnem
Jeg ser ut som
2. p. sg.:
Datne vååjnh
Du ser ut som
3. p. sg.:
Dïhte vååjnoe
Han/hun ser ut som
1. p. du.:
Månnoeh vååjnoen
Vi to ser ut som
2. p. du.:
Dåtnoeh vååjneden
Dere to ser ut som
3. p. du.
Dah (guaktah) vååjnijægan
De to ser ut som
1. p. pl.:
Mijjieh vååjnebe
Vi ser ut som
2. p. pl.:
Dijjieh vååjnede
Dere ser ut som
3. p. pl.:
Dah vååjnoeh
De ser ut som

Langformer

Tostavelsesverb kan også ha følgende langformer i 2. person totall og 1. og 2. person flertall, bøyd som ulikestavelsesverb:

2. p. du.:
Dåtnoeh vååjnijidien
Dere to ser ut som
1. p. pl.:
Mijjieh vååjnijibie
Vi ser ut som
2. p. pl.:
Dijjieh vååjnijidie
Dere ser ut som

Laavenjassh:

  Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe V i: MORFA-B

Lag 10 setninger der du bruker verb fra verbgruppe V i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Löövjem ‘lyjhkh’?  (Liker du te?)
  2. Maam onnevïelle ‘ryöknoe’?  (Hva teller lillebror?)
  3. Beetnegh ‘ryöknoe’.  (Han teller penger.)
  4. Roehtse ‘vååjnoe’ goh Staaloe.  (Rota ser ut som Stallo.)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 1 og 3 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

   Gjør oppgave: Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe V og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE