Mer om komparasjon

Adjektiv gradbøyes eller kompareres etter følgende tre styrkegrader:

1) Positiv: Den vanlige graden (som du finner i ordboken). For eksempelguhkie‘  (lang): Dov klaahka lea guhkie. (Staven din er lang.)

2) Komparativ: Den høyere graden (den som brukes når man sammenligner to ting). For eksempelguhkebe(lengre): Manne guhkebe datneste. (Jeg er lengre enn deg.)

3) Superlativ:  Den høyeste graden (den som brukes når man sammenligner flere enn to ting.) For eksempel guhkemes(lengst): Mov lea dïhte guhkemes klaahka.  (Jeg har den lengste staven.)


Endelser og vokalendring

Likestavelsesadjektiv får endelsene -‘be’ og -‘mes’ i komperativ og superlativ. Ulikestavelsesadjektiv får endelsene -‘åbpoe’ og -‘ommes’. Og noen adjektiv kan veksle mellom disse formene.

Gradsbøyningen eller kompareringen skjer ikke utelukkende med tilføyelse av endelser. Det kan også skje forskjellige vokalendringer, eller omlyd.

 

Nedenfor finner du noen adjektiv som er gruppert i ulike skjema alt ettersom hvilke endelser og vokalendringer de kan ha når de blir komparert.

 

Likestavelesesadjektiv:
Endelse: -‘be’ og -‘mes’

Positiv Komperativ Superlativ
njaelkie njaelkebe njaelkemes
tjaebpie tjaebpebe tjaebpemes
vestie vestebe vestemes

 

Likestavelesesadjektiv :
Endelse: -‘be’ og -‘mes’
Vokalendring

Positiv Komperativ Superlativ
orre urrebe urremes
noere nuerebe nööremes
stoerre stuerebe stööremes

 

Likestavelsesadjektiv:
Endelse: -‘åbpoe’ og -‘ommes’
Vokalendring på noen

Positiv Komperativ Superlativ
sæjloes sæjloesåbpoe sæjloesommes
måskoes måskoesåbpoe måskoesommes
båeries båarasåbpoe båarasommes

 

Ulikestavelsesadjektiv:
Endelse: -‘åbpoe’ og -‘ommes’
Vokalendring på noen

Positiv Komperativ Superlativ
bïjvele bïjvelåbpoe bïjvelommes
buajhtehke buajtahkåbpoe buajtahkommes
jassije jassajåbpoe jassajommes

 

Likestavelsesadjektiv:
Endelse: -‘åbpoe’ og -‘ommes’, -‘be’ og -‘mes’

Positiv Komperativ Superlativ
garres garresåbpoe/garrebe garresommes/garremes
baahkes baahkesåbpoe/baahkebe baahkesommes/baahkemes
lïenes lïenesåbpoe/lïenebe lïenesommes/lïenemes

 

Tren på komparering i: MORFA-R

  

 Les mer om: Adjektiv