Tjöökesne

Aehtjie lihtieh bæssa.
Lihtieh leah eevre dearjan.
Gosse bæssa dellie raajnes sjidtieh.
Manne viehkehtem.
Manne lihtide njaamem.
Gosse vihth gejhkie dellie skåapese bïejem.

Tjidtjie beapmoeh jurjehte.
Dïhte bearkoeh bæssa jïh pearah vuassja.
Tjaetsie dualta.
Ånnetji beapmoeh gaervies.
Mij akt bïssemevuebnesne aaj.
Dagke lea eaplagaahkoe?
Njaelkieslaakan badth hopsoe.

Manne buertiem dealoem.
Njieljie klaash.
Njieljie tjåagkah.
Njieljie nejpieh.
Njieljie feeth.
Mij joem fååtese?
Tjidtjie tjåårve:
“Tjihkedidie buertiebealese!”

 (trykk her for å lytte)                                              (trykk her for ordliste)

_______________________________________________________

  Merk at verbene bissedh (steke) og bïssedh (vaske) er nokså like på sørsamisk.  Bissedh (steke) har en lys i, mens bïssedh (vaske) har en mørk ï. De hører også til to ulike verbgrupper. Se i skjemaet nedenfor hvordan de to ulike verbene bøyes i presens:

________________________________________________ 

Lïerehtimmieh:

    Tren på ord i  LEKSA:  mat/drikke 

    Tren på verbbøyning i MORFA-R : verbgruppe I (presens)