Verbgruppe I – Presens

Verb i verbgruppe I har stamme på –ie og infinitiv med endelse -edh. Ved bøyning i presens 1., 2. og 3. person singular (entall) får verbene vokalskifte til a i andre stavelse og omlyd i første stavelse, det vil si forandring av vokalen eller diftongen i den første stavelsen.

Verb: ‘båetedh‘ (å komme)

1. p. sg.:
Manne båatam
Jeg kommer
2. p. sg.:
Datne båatah
Du kommer
3. p. sg.:
Dïhte båata
Han/hun kommer
1. p. du.:
Månnoeh båetien
Vi to kommer
2. p. du.:
Dåtnoeh båeteden
Dere to kommer
3. p. du.
Dah (guaktah) båetiejægan
De to kommer
1. p. pl.:
Mijjieh båetebe
Vi kommer
2. p. pl.:
Dijjieh båetede
Dere kommer
3. p. pl.:
Dah båetieh
De kommer

Undergrupper

Verbgruppe I består av 7 undergrupper av verb med omlyd etter vokalen eller diftongen i første stavelsen.

a)  ae /aa
tjaeledh – å skrive
Dïhte tjaala
b)  e / a
vedtedh – å gi
Dïhte vadta
c)  i / æ
bissedh – å steke
Dïhte bæssa
d)  ie / ea
jiehtedh – å si
Dïhte jeahta
e)  u / å
utnedh – å bruke, ha
Dïhte åtna
f)  ue / ua
vuejnedh – å se
Dïhte vuajna
g)  åe / åa
båetedh – å komme
Dïhte båata

 Les mer om: Omlyd i verb

Langformer

Tostavelsesverb kan også ha følgende langformer i 2. person totall og 1. og 2. person flertall, bøyd som ulikestavelsesverb uten omlyd:

2. p. du.:
Dåtnoeh båetiejidien
Dere to kommer
1. p. pl.:
Mijjieh båetiejibie
Vi kommer
2. p. pl.:
Dijjieh båetiejidie
Dere kommer

Laavenjassh:

  Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe I i: MORFA-B

Bøy alle verbene i de 7 undergruppene (a – g) i alle ni personer i presens. Dette kan du senere bruke som mal for bøyning av alle verb fra verbgruppe I.

Lag 20 setninger der du bruker verbene fra verbgruppe I i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Manne gåatan ‘båatam’.  (Jeg kommer hjem.)
  2. Nejla prieviem ‘tjaala’.  (Nils skriver et brev.)
  3. Maam ‘jeahtah’?  (Hva sier du?)
  4. Biejjieprælloeh ‘utnede’?  (Bruker/har dere solbriller?)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

   Gjør oppgave: Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe I og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE