Genitiv

Om du skal si ‘Annas hund’ eller ‘Anna sin hund’ på samisk, så bruker du et kasus som heter genitiv. Entallsord får endelsen -‘n’, mens flertallsord får endelsen -‘i’/ -‘j’.

      Aannan bïenje.  (Annas hund./Anna sin hund.)
      ‘Nïejti bïenje.  (Jentenes hund.)

 

Genitiv Entall Flertall
Endelse: -n -i/-j
Likest.stamme -‘e’ nïejten nïejti
Likest.stamme -‘a’ gærjan gærjaj
Likest.stamme -‘ie’ gåetien gåetiej
Likest.stamme -‘oe’ vaajmoen vaajmoej
Ulikest.stamme almetjen almetji

 

Genitiv brukes

om den som eier eller har noe:
         Daate lea ‘aehtjien’ plaave guapa.  (Dette er fars blå sokk.)
         ‘Aehtjien‘ lea plaave guapa.  (Far har en blå sokk.)

i enkelte tidsuttrykk:
         ‘Daan biejjien‘ obre.  (I dag regner det.)
         Dam edtjem ‘måantan‘ darjodh.  (Det skal jeg gjøre på mandag.)

i enkelte talluttrykk:
         Dïhte lea ‘golmen jaepien’ båeries.  (Han/hun er tre år gammel.)
         ‘Golmen aejkien‘ dam dorjeme.  (Det har jeg gjort tre ganger.)

foran postposisjoner:
         Båetieh ‘Saaran’ gåajkoe.  (Kom til Sara.)
         Mij ‘buertien’ nuelesne?  (Hva er under bordet?)

 

Laavenjassh:

 

Tren på genitiv i : MORFA-B

 

Tren på genitiv i: MORFA-R

 

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 

 Les mer om: Genitiv