Fealadidh

Laila jïh Krïhken lea daelvie-eejehtimmie. Laila sæjhta gåabph-joem fealadidh. Krïhke jis sæjhta gåetesne årrodh.

Laila: – Manne sïjhtem gåabph-joem fealadidh. Sïjhth datne dåeriedidh.
Krïhke: –  Im sïjhth. Bööremes gåetesne årrodh.
Laila: – Ean månnoeh daarpesjh dan gåhkese fealadidh. Månnoeh maehtien Oslovasse vuelkedh. Tååge Oslovasse jåhta fïerhten biejjien.
Krïhke: –Im lyjhkh tåågine vuelkedh. Månnoeh gujhth maehtien vaeresne mïnnedh.
Laila: – Aeh, dan barkoes daelvege. Im lyjhkh tjoejkedh gænnah.
Krïhke: – Maahtam gujht aehtjiem gihtjedh mejtie åadtjoen skovterem löönedh?
Laila: – Dan tjåetskemes daelie. Manne hov ålkoelaantese sïjhtem. Dagke månnoeh edtjien Spaniese vuelkedh? Desnie sån bïjveles.
Krïhke: –  Dïhte amma dovrehke sjædta jïh im doesth girtine vuelkedh. Enn jis våålese gahtja?
Laila: – Jaavoe, dïhte saatnan. Hmm, sïjhth dle datne staaresne mïnnedh?
Krïhke: – Guktie dellie vuelkedh?
Laila: – Bussine? Busse göökten aejkien fïerhten biejjien staaren gåajkoe vuaja.
Krïhke: – Mennie åasesne busseleahpa?
Laila: – Tjuetie kråvnah. Luste sjædta, månnoeh vuelkien!
Krïhke: – Im rikti daejrieh mejtie sïjhtem.
Laila: – Ij amma aelhkie datnem soptsestehtedh!

  (trykk her for å lytte)                                                             (trykk her for ordliste)

Vaestedh gyhtjelasside:

  1. Gåabph Laila sæjhta vuelkedh?
  2. Mij jaepieboelhkide lea?
  3. Mannasinie ij Krïhke sïjhth Oslovasse vuelkedh?
  4. Mannasinie ij Laila sïjhth vaeresne mïnnedh?
  5. Mannasinie Laila sæjhta Spaniese vuelkedh?
  6. Mannasinie ij Krïhke sïjhth Spaniese vuelkedh?
  7. Gåessie busse staarese vuaja?
  8. Mennie åasesne busseleahpa?

______________________________________________________

utrop_ikon[3]   Lyjhkedh hører til verbgruppe V og bøyes etter dette mønstret:

_________________________________________________

Lïerehtimmieh:

 Tren på  ord  i LEKSA: fealadimmie

    Tren på verbbøyning i MORFA-B : verbgruppe V (presens)

       Les mer om: VERB