Postposisjonsfraser

Stedsbetydning

Postposisjonafraser fungerer som stedsadverbial i setningen. Skal du forklare plassering eller bevegelse i forhold til noe annet, uttrykkes dette ved bruk av postposisjonsfraser.

Postposisjoner kan ha både 1) tilsteds-, 2) påsteds– og 3) frastedsbetydning, samt 4) betydningen ‘langs en strekning‘. Tilstedsbetydning uttrykkes med illativ, påstedsbetydning med inessiv og frastedsbetydning med elativ, mens strekning uttrykkes i akkusativ form eller prolativ. Som du ser i eksemplene nedenfor står postposisjonene etter substantivfrasen, som står i genitiv.

1. Laara gierkien bealese tjihkede.                           ← Illativ (bevegelse ’til’)
(Lars setter seg (til) ved siden av steinen.)
2. Dïhte gierkien ‘bealesne‘ tjahkesjeminie.             ← Inessiv (uten bevegelse)
     (Han sitter ved siden av steinen.)
3. Gierkien ‘bealeste‘ tjuedtjele.                                  ← Elativ (bevegelse ‘fra’)
(Han reiser seg opp (fra) ved siden av steinen.)
4. Johke’bealam‘ vaadsije.                                           ← Prolativ (‘langs etter’)
(Han går i vei langs etter elvebredden.)

  Vær klar over at ikke alle postposisjoner har tilsteds-, påsteds-, frasteds- eller ‘langs etter’-betydning.

Om tid og abstrakte forhold

Ovenfor har vi brukt postposisjoner som lokaliserer plasseringer og bevegelser i rom, men man bruker også postposisjoner i ulike tidsuttrykk, det vil si som tidsadverbial i setninger, og også til å uttrykke mer abstrakte forhold.

Dïhte hïeljen ‘mænngan‘ vualka.
(Han reiser ‘etter’ helgen.)
Gæjhtoe viehkien ‘åvteste‘.
(Takk ‘for’ hjelpen.)
Dov bïenji ‘bïjre‘ govleme.
(Jeg har hørt ‘om’ hundene dine.)

  Husk at du i postposisjonsfraser må skille mellom genitiv entall og flertall, for eksempel ‘bïenjen bïjre‘ (om hunden) og ‘bïenji bïjre‘ (om hundene).

Noen flere postposisjoner:

nualan
nuelesne
nueleste
(til) under
under
fra under
nïlle
nelnie
nelhtie
(til) oppå
oppå
ned fra
duakan
duekesne
duekeste
(til) bak
bak
fra bak
gåajkoe
luvnie
luvhtie
til
hos
fra
sïjse
sisnie
sistie
inn i
inne i
ut av
baalte ved siden av, forbi
baaktoe via, om
bïjre om
gaavhtan på grunn av
gaskoeh midt på/i, midt under
lïhke nær, ved
mietie etter, langsetter
mænngan etter (om tid)
rastah tvers over
tjïrrh gjennom
uvte foran
vööste mot (også om tid)

   Merk at enkelte av postposisjonene også kan brukes som preposisjoner.

  Les mer om: Post- og preposisjoner