Essiv

Skal du på samisk fortelle hva du jobber som, kan du bruke kasuset essiv. Essiv gir ofte betydningen som.

       ‘Mejnie‘ datne barkeminie?  (‘Som hva’ jobber du?)
        Manne ‘lohkehtæjjine barkeminie.  (Jeg jobber ‘som lærer’.)
        Manne ‘maanageehtijinie‘ barkeminie.  (Jeg jobber ‘som barnepasser’.)
     

Essiv Entall Flertall
Endelse -ine/-jne/-inie -ine/-jne/-inie
Likest.stamme -‘e’ nïejtine nïejtine
Likest.stamme -‘a’ gærjine gærjine
Likest.stamme -‘ie’ gåetine gåetine
Likest.stamme -‘oe’ vaajmojne vaajmojne
Ulikest.stamme almetjinie almetjinie


Essiv brukes:

om en tilstand subjektet eller objektet er eller var i for en tid eller periode:
          ‘Skoedtjine’ lij gïemhpe.  (Som valp var den snill.)
          Dam ‘gåajvoeklaahkine’ gåhtjoejin.  (Den kalte de for øsestav.)

om noe subjektet eller objektet skal bli, skulle bli eller har blitt:
          Manne ‘aahkine’ sjïdteme.  (Jeg har blitt aahka.)
          Sïjhth datne mov ‘trïengkine’ årrodh?  (Vil du være min dreng?)

 

Laavenjassh:

 

Øv på ord om yrker i: LEKSA

 

 Tren på essiv i: MORFA-B

 

  Gjør oppgave: LAAVENJASSE

 

 Tren på essiv i: MORFA-R

 

 Les mer om: Essiv