Åeremetjïehtjelisnie

Daate mov seangkoe.
Seangkosne nalhke, gaptjese jïh beeretje.
Daelie edtjem åeredh.
Daelie iehkede.
Manne seangkosne gællesjem.
Tjidtjie munnjien gærjam låhka.
Tjidtjie jeahta : ” Buerie jïjje, gålletje!”
Aehtjie munnjien lååvle.
Aehtjie jeahta: ” Åerieh njaelkieslaakan!”
Manne leam nahkeren.
Manne leam dan soe nahkeren.
Manne nahkestem.
Aereden vihth fahkam.
Manne leam fahkes.
Aehtjie gon tjidtjieh åerieminie.
Tjidtjiem gåaskoem.
Manne jeahtam: “Buerie aerede! Daelie sïjhtem tjuedtjielidh.”

 (trykk her for å lytte)                                                                (trykk her for ordliste) 

 Laavenjassh

1. Vaestedh gyhtjelasside:
a) Gie edtja åeredh?
b) Gusnie Nejla gællesje?
c) Gie gærjam låhka?
d) Maam tjidtjie jeahta?
e) Gie lååvle?
f) Gåessie Nejla fahkoe?
d) Maam Nejla dorje gosse fahkoe?

2.  Mij lea dov åeremetjïehtjelisnie?

3. Gåessie datne åarijh?

4. Gåessie datne tjuedtjelh?

5. Man gellie åeremetjïehtjelh dov gåetesne?

________________________________________________________

Gåaskodh tilhører verbgruppe II, og bøyes etter dette mønstret:

Bokstavene markert med rødt viser omlyd. Følgende omlyder forekommer i verbgruppe II:

_____________________________________________________

 Lïerehtimmieh:

      Tren på verbbøyning i MORFA-B : verbgruppe II (presens)

       Les mer om: VERB