Subjekt i nominativ

Subjektet i en setning er den eller de som utfører, eller blir utsatt for handlingen i en setning.

Pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker, dyr eller ting. Når et pronomen utgjør subjektet i setningen står det i nominativ.

1. p. sg.
Manne jirreden båatam.
Jeg kommer i morgen.
2. p. sg.
Datne aaj båatah?
Kommer du også?
3. p. sg.
Dïhte lea gåetesne.
Han/hun er hjemme.
1. p. du.
Månnoeh aahkan luvnie.
Vi to er hos bestemor.
2. p. du.
Dåtnoeh aaj dåeriedien?
Følger dere to også?
3. p. du.
Dah guaktah joe vualkeme.
De to har allerede reist.
1. p. pl.
Mijjieh dallegh vuejebe.
Vi kjører straks.
2. p. pl.
Dijjieh aaj vuejede?
Kjører dere også?
3. p. pl.
Dah jeatjebh joe vuajeme.
De andre har allerede kjørt.

   Merk at subjektet kan bestå av personens eller personenes egennavn, som også da står i nominativ, for eksempel: ‘Læjsa’ gåetesne. (Lisa er hjemme). ‘Tjidtjieh aehtjieh’ joe vualkeme. (Mor og far har allerde dratt). Eller av et substantiv, for eksempel: ‘Nïejte’ gåetesne. (Jenta er hjemme). ‘Eejtegh’ joe vualkeme. (Foreldrene har allerede dratt.)

 Tren på pronomen i nominativ i: MORFA-R