Kontrollverb

En annen gruppe verb er de som kan betegnes kontrollverb, som for eksempel:

doestedh IV (våge, tørre)
dåajvodh II (love)
buektiehtidh (greie, få til)
mujhtedh I (huske)
soptsestehtedh I (overtale)
ussjedidh (tenke, akte (å gjøre noe))
vïssjedh IV (gidde)
voejhkelidh (forsøke, prøve (å gjøre noe))
åajaldehtedh I (glemme)
åajsodh II (klare, makte, orke)

 

Slike verb kan på tilsvarende måte som hjelpeverbene ta et hovedverb i infinitiv, såkalt kontrollinfinitiv. For eksempel:

       Manne ‘lyjhkem‘ ‘daanhtsodh’.  (Jeg ‘liker’ å danse.)

       Datne ‘ussjedh‘ staarese ‘vuelkedh’?  (‘Tenker’ du å dra til byen?)

       Dïhte ‘buektehte‘ tekstem ‘jarkoestidh’.  (Han/hun ‘klarer’ å oversette teksten.)

 

  Gjør oppgave:
Skriv 15 setninger som består av et kontrollverb etterfult av et hovedverb i infinitiv.