Verbgruppe IV – Presens

Verb i verbgruppe IV har stamme på e (e1) og infinitiv med endelse -edh. Ved bøyning i presens 3. person singularis (entall) får verbene vokalskifte til a i andre stavelse og kan få omlyd i første stavelse, det vil si forandring av vokalen eller diftongen i den første stavelsen. Dette gjelder ikke for vokalene/diftongene a, aa, å, åa. Ved bøyning i 1. person dualis (totall) og 3. person pluralis (flertall) kan verbene få omlyd i første stavelse, men dette gjelder ikke for vokalen ï og diftongen ïe.

Verb: ‘barkedh‘ (å arbeide)

1. p. sg.:
Manne barkem
Jeg arbeider
2. p. sg.:
Datne barkh
Du arbeider
3. p. sg.:
Dïhte barka
Han/hun arbeider
1. p. du.:
Månnoeh berkien
Vi to arbeider
2. p. du.:
Dåtnoeh barkeden
Dere to arbeider
3. p. du.
Dah (guaktah) barkijægan
De to arbeider
1. p. pl.:
Mijjieh barkebe
Vi arbeider
2. p. pl.:
Dijjieh barkede
Dere arbeider
3. p. pl.:
Dah berkieh
De arbeider

Undergrupper

Verbgruppe IV består av 8 undergrupper av verb etter vokalen eller diftongen i første stavelsen:

a)  a / e
barkedh – arbeide
Dïhte barka        Dah berkieh
b)  ï / æ
sïjhtedh – ville
Dïhte sæjhta       Dah sïjhtieh
c)  ïe / ea
tjïekedh – gjemme
Dïhte tjeaka        Dah tjïekieh
d)  o / å / u
jovkedh – drikke
Dïhte jåvka         Dah juvkieh
e)  oe / ua / ue
tjoehpedh – hugge
Dïhte tjuahpa     Dah tjuehpieh
f)  aa / ae
gaavnedh – finne 
Dïhte gaavna      Dah gaevnieh
g)  å / e
jårredh – snurre
Dïhte jårra          Dah jerrieh
h)  åa / åe
råakedh – treffe
Dïhte råaka         Dah råekieh

 Les mer om: Omlyd i verb

Langformer

Tostavelsesverb kan også ha følgende langformer i 2. person totall og 1. og 2. person flertall, bøyd som ulikestavelsesverb:

2. p. du.:
Dåtnoeh barkijidien
Dere to arbeider
1. p. pl.:
Mijjieh barkijibie
Vi arbeider
2. p. pl.:
Dijjieh barkijidie
Dere arbeider

Laavenjassh:

  Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe IV i: MORFA-B

Bøy alle verbene i de 8 undergruppene (a – h) i alle ni personer i presens. Dette kan du senere bruke som mal for bøyning av alle verb fra verbgruppe IV.

Lag 20 setninger der du bruker verbene fra verbgruppe I i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Manne tjaetsiem ‘jovkem’.  (Jeg drikker vann.)
  2. Aehtjie dållem ‘beaja’.  (Far gjør opp ild (bål).)
  3. Mejnie dah ‘berkieh’?  (Med hva jobber de?)
  4. Moerh ‘tjuehpieh’.  (De hugger ved.)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningen nr. 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

   Gjør oppgave: Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe IV og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE