Spørrepronomen

Mij (hva) og gie (hvem) er begge spørrepronomener, og bøyes i tall og kasus. ‘Gie’ kan bare brukes om personer. ‘Mij‘ brukes i hovedsak om ting og dyr.

Her er noen eksempler på bruken:

Kasus  
Nominativ Mij daate?
Gie dïhte?
Hva er dette?
Hvem er han/hun?
Akkusativ Maam datne vuajnah?
Gïem vööjnih?
Hva ser du?
Hvem så du?
Genitiv Man båeries datne?
Gïen tjohpe?
Hvor gammel er du?
Hvem sin lue er det?
Illativ Mïsse sjeahta?
Gïese tjaelieminie?
Hva passer den til?
Hvem skriver du til?
Inessiv Mesnie dam vööjnih?
Giesnie tjohpem vööjnih?
Hva så du det på?
Hvem så du lua på?
Elativ Mestie båata?
Giestie dam åadtjoejih?
Hva kommer det av?
Hvem fikk du det av?
Komitativ Mejnie datne tjoehph?
Giejnie datne böötih?
Hva skjærer du med?
Hvem kom du med?
Essiv Mejnie barkeminie?
Giejnie…..
Hva jobber du som?
…..

Ofte får svaret samme kasusform som spørsmålet:

Spørsmål Svar
Gïem govlh? Datnem govlem.
Maam datne vuajnah? Manne gåetiem vuajnam.
Gïen tjohpe daate? Daate Laaran tjohpe.
Gïese datne tjaelieminie? Manne aahkese tjaelieminie

  Her finner du en liste med flere spørreord: BAAKOELÆSTOE 

Laavenjassh:

 Lag spørsmål som passer til setningene nedenfor:

                    
                1. Dam manne aahtjan dorjeme.
                2. Manne prïhtjegem voessjem.
                3. Daate lea Saaran veaskoe.
                4. Dïhte Aantine bööti.
                5. Manne tjoerem dutnjien rïngkedh.
                6. Linda dïhte.
                7. Manne naalojne gåaroem.
                8. Dam manne datneste govleme.
                9. Manne vuejiejinie barkeminie.
               10. Daate lea gåetie.

    Gjør oppgave: LAAVENJASSE

   Les mer om: Spørrepronomen