Verbgruppe II – Presens

Verb i verbgruppe II har stamme på –oe og infinitiv med endelse -odh. Ved bøyning i presens 3. person singular (entall) får verbene vokalskifte til e i andre stavelse og omlyd i første stavelse, det vil si forandring av vokalen eller diftongen i den første stavelsen.

Verb: ‘darjodh’ (å gjøre, lage)

1. p. sg.:
Manne darjoem
Jeg gjør
2. p. sg.:
Datne darjoeh
Du gjør
3. p. sg.:
Dïhte dorje
Han/hun gjør
1. p. du.:
Månnoeh darjoen
Vi to gjør
2. p. du.:
Dåtnoeh darjoden
Dere to gjør
3. p. du.
Dah (guaktah) darjoejægan
De to gjør
1. p. pl.:
Mijjieh darjobe
Vi gjør
2. p. pl.:
Dijjieh darjode
Dere gjør
3. p. pl.:
Dah darjoeh
De gjør

Undergrupper

Verbgruppe II består av 6 undergrupper av verb med omlyd etter vokalen eller diftongen i første stavelsen:

a)  a /o
darjodh – å gjøre
Dïhte dorje
b)  aa /åå
gaatodh – å bli borte
Dïhte gååte
c)  ea /
tjearodh – å gråte
Dïhte tjre
d)  æ / y
gæljodh – å rope/ skrike
Dïhte gylje
e)  å /o
årrodh – å være/ bo
Dïhte orre
f)  åa /åå
tjåadtjodh – å stå
Dïhte tjåådtje

 Les mer om: Omlyd i verb

Langformer

Tostavelsesverb kan også ha følgende langformer i 2. person totall og 1. og 2. person flertall, bøyd som ulikestavelsesverb:

2. p. du.:
Dåtnoeh darjoejidien
Dere to gjør
1. p. pl.:
Mijjieh darjoejibie
Vi gjør
2. p. pl.:
Dijjieh darjoejidie
Dere gjør

Laavenjassh:

  Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe II i: MORFA-B

Bøy alle verbene i de 6 undergruppene (a – f) i alle ni personer i presens. Dette kan du senere bruke som mal for bøyning av alle verb fra verbgruppe II.

Lag 20 setninger der du bruker verbene fra verbgruppe II i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Maam datne ‘darjoeh’?  (Hva gjør du?)
  2. Aahka prïhtjhvoessem ‘gååre’.  (Bestemor syr en kaffepose.)
  3. Daelie ‘obre’.  (Nå regner det.)
  4. Åadtjoem daam?  (Får jeg denne?)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe II og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE