Pronomen – kasusbøyning

De personlige pronomenene bøyes i tall og kasus på tilsvarende måte som substantivene:

Entall
 1. p. sg.
 2. p. sg.
 3. p. sg.
Nominativ
manne
datne
dïhte/ satne*
Akkusativ
mannem
datnem
dam/ satnem*
Genitiv
mov
dov
dan/ sov*
Illativ
munnjien
dutnjien
dïsse/ sutnjien*
Inessiv
mannesne
datnesne
desnie/ satnesne*
Elativ
manneste
datneste
destie/ satneste*
Komitativ
mannine
datnine
dejnie/ satnine*
Totall
1. p. du.
 2. p. du.
 3. p. du.
Nominativ
månnoeh
dåtnoeh
dah guaktah/ såtnoeh*
Akkusativ
monnem
dotnem
dej guaktide/ sotnem*
Genitiv
monnen
dotnen
dej guaktaj/ sotnen*
Illativ
monnese
dotnese
dejtie guaktide/ sotnese*
Inessiv
monnesne
dotnesne
dejnie guaktine/ sotnesne*
Elativ
monneste
dotneste
dejstie guaktijste/ sotneste*
Komitativ
monnine
dotnine
dej guaktajgujmie/ sotnine*
Flertall
 1. p. pl.
 2. p. pl.
 3. p. pl.
Nominativ
mijjieh
dijjieh
dah/ sijjieh*
Akkusativ
mijjem
dijjem
dej/ sijjem*
Genitiv
mijjen
dijjen
dej/ sijjen*
Illativ
mijjese (mijjide)
dijjese (dijjide)
dejtie/ sijjese* (sijjide)*
Inessiv
mijjesne
dijjesne
dejnie/ sijjesne*
Elativ
mijjeste
dijjeste
dejstie/ sijjeste*
Komitativ
mijjine
dijjine
dejgujmie/ sijjine*

  Merk at den bakerste formen av 3. person entall (sg.), totall (du.) og flertall (pl.), merket med * i tabellene, brukes refleksivt. Det vil si at det viser tilbake til et overordnet subjekt. For eksempel: Dïhte jeehti ‘satne’ edtja vuejedh. (Han sa at ‘han’ skal kjøre). Dïhte ‘sov’ jïjtse bïjline vööji. (Han kjørte med ‘sin’ egen bil.)

 Les mer om: Kasus

Funksjon i setningen

Bruken av kasus er avhengig av pronomenets funksjon i setningen. Nedenfor følger noen eksempelsetninger med de ulike kasusformene av det personlige pronomenet ‘manne‘ (jeg):

Nominativ
Manne edtjem bovrese.
Jeg skal til butikken.
Akkusativ
Sïjhth mannem dåeriedidh?
Vil du følg meg?
Genitiv
Mov voelpe aaj dåerede.
Min venn følger også.
Illativ
Laara dam munnjien jeehti.
Lars sa det til meg.
Inessiv
Mannesne
På meg.
Elativ
Åabpa manneste dam åadtjoeji.
Søster fikk den av meg.
Komitativ
Mannine hijven.
Med meg er det bra.

  Legg merke til at inessivformen, for eksempel ‘mannesne’ (på/i meg) vanskelig lar seg bruke i praksis. Dette gjelder også inessivformen for de øvrige personlige pronomenene.

Laavenjassh:

Lag 15 egne setninger der du bruker de forskjellige personlige pronomenene i ulike kasus, for eksempel:

  1. ‘Dutnjen’ aaj dam jeehti?  (Sa ha det til deg også?)
  2. Guktie ‘dejnie’?  (Hvordan er det med ham/henne?)
  3. Sïjhtede ‘mijjem’ dåeriedidh?  (Vil dere følge oss?)
  4. Vedtieh tjoevtenjem ‘dïsse’.  (Gi nøkkelen til ham/henne.)

 Tren på kasusbøyning av pronomen i: MORFA-R

  Gjør oppgave: Tren på bruk av pronomen og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE