Vaeresne

Maadtoen gïejh

Tjahkh
Vaartoeh
Båvnh
Gaejsieh
Dah mijjen vaerieh
Dah mijjen guevtelh

Dov maadtoen gïejh jallan vååjnoes
Jalhts gajhkene lehkesne
Fïerhtene tjahkesne
Fïerhtene gierkesne
Fïerhtene bïekerisnie

Ih goh vuejnieh?
Ih goh guarkah?
Trimhkesth tjelmide, mejtie dellie tjïelkebe vuajnah?

Dah seamma gaaltijistie jovkeme
Seamma johkide gaaleme
Seamma baalkaj mietie vaadtseme
Goh manne, jïh datne

Ih goh vuejnieh?
Ih goh guarkah?
Trimhkesth tjelmide, mejtie dellie tjïelkebe vuajnah?

  (trykk her for å lytte)                                                                (trykk her for ordliste)      

Vaestedh gyhtjelasside:

1. Man bïjre daate tjihtese?
2. Baajh tjihtesem datnem skreejrehtidh. Tjaelieh jïjtjedh tjihtesem.

__________________________________________________________

utrop_ikon[3]   Vååjnedh hører til verbgruppe V og bøyes etter dette mønstret:

__________________________________________________________

 Lïerehtimmieh:

Saemien sïjte har hatt et prosjekt hvor de har samlet ulike sørsamiske landskapsord og utarbeidet en nettside hvor man kan studere disse ordene nærmere i form av både bilde, film, tekst og lyd. Trykk på denne linken for å komme til siden: EATNEME

     Tren på ord i LEKSA: eatneme

    Tren på verbbøyning i MORFA-B : verbgruppe V (presens)