Verbgruppe VI – Presens

Verb i verbgruppe VI har stamme på e (e3) og infinitiv med endelse -edh. Ved bøyning i presens 3. person singularis (entall), 1. person dualis (totall) og 3. person pluralis (flertall) får verbene vokalskifte til ie, men det skjer ingen omlyd i første stavelse.

Verb: ‘gihtjedh‘ (å spørre)

1. p. sg.:
Manne gihtjem
Jeg spør
2. p. sg.:
Datne gihtjh
Du spør
3. p. sg.:
Dïhte gihtjie
Han/hun spør
1. p. du.:
Månnoeh gihtjien
Vi to spør
2. p. du.:
Dåtnoeh gihtjeden
Dere to spør
3. p. du.
Dah (guaktah) gihtjijægan
De to spør
1. p. pl.:
Mijjieh gihtjebe
Vi spør
2. p. pl.:
Dijjieh gihtjede
Dere spør
3. p. pl.:
Dah gihtjieh
De spør

Langformer

Tostavelsesverb kan også ha følgende langformer i 2. person totall og 1. og 2. person flertall, bøyd som ulikestavelsesverb:

2. p. du.:
Dåtnoeh gihtjijidien
Dere to spør
1. p. pl.:
Mijjieh gihtjijibie
Vi spør
2. p. pl.:
Dijjieh gihtjijidie
Dere spør

Laavenjassh:

  Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe VI i: MORFA-B

Lag 10 setninger der du bruker verb fra verbgruppe VI i forskjellige personer, for eksempel:

  1. Laara oksese ‘beenghkie’.  (Lars banker på døra.)
  2. Maam åabpa ‘gihtjie’?  (Hva spør søster om?)
  3. Luhpiem ‘gihtjie’.  (Hun spør om lov.)
  4. Saajvejaevresne ‘göölebe’.  (Vi fisker i Saajvesjøen.)

 Legg merke til at subjektet ofte ikke er synlig i sørsamisk, jamfør setningene nr. 3 og 4 ovenfor. Fordi verbet bøyes både i person og tall kan man se av verbformen i setningen hvem eller hva/hvilke som utfører handlingen, forutsatt at det går fram av konteksten for ytringen.

  Gjør oppgave: Tren på presensbøyning av verb fra verbgruppe VI og oversett setningene til samisk: LAAVENJASSE