Mov gieries bïenje

Adjektiv er ord som kan beskrive hvordan noe eller noen er, eller ser ut:

1. Mov lea ‘tjaebpies‘ bïenje.  (Jeg har en ‘fin’ hund.)
2. Dïhte öövre ‘tjååhpehke.  (Den er helt ‘svart’.)
3. ‘Gïemhpes‘ bïenje.  (Det er en ‘snill’ hund.)
4. Dïhte joekoen ‘væjkele.  (Den er veldig ‘flink’.)

Står adjektivet foran substantivet, som i setningene 1) og 3), så er det i attributtiv form. Står adjektivet bak substantivet, som i setningene 2) og 4), så er det i predikativ form.      

 

Attributtiv form Predikativ form
Mov lea ‘tjaebpies‘ bïenje.
(Jeg har en ‘fin’ hund.)
Mov bïenje lea ‘tjaebpie‘.
(Min hund er ‘fin’.)
 Mov öövre ‘tjeehpes‘ bïenje.
(Jeg har en helt ‘svart’ hund.)
Mov bïenje öövre ‘tjååhpehke‘.
(Min hund er helt ‘svart’.) 
Gïemhpes‘ bïenje.
(Det er en ‘snill’ hund.)
Bïenje ‘gïemhpe‘.
(Hunden er ‘snill’.)
Joekoen ‘væjkeles‘ bïenje.
(Det er en veldig ‘flink’ hund.)
Bïenje joekoen ‘væjkele‘.
(Hunden er veldig ‘flink’.)

 

Laavenjassh:
…………………………………………………………………………………………………………………. 

  1. Les og oversett Mov gieries bïenje.

 

  2. Plukk ut adjektivene i lesestykket nedenfor.
Avgjør om de står i attributt- eller predikativform.

Mov gieries bïenje

Mov bïenjen nomme Tjabpe. Dïhte lea öövre tjeehpes bïenje. Aelhkie bïenjem lïerehtidh. Joekoen væjkeles jïh jïermegs bïenje. Dïhte lyjhkoe dennie stoerre skåajjesne hajkedh. Desnie gujht jïjnjh gieltegs jïh njaelkies hapsoeh. Mov tjaebpies bïenje lea gïemhpe, dïhte aaj gïemhpe onne maanaj vööste. Tjabpe lea sneehpes bïenje, ij leah aebliehtadtje. Mov bïenjen lea rööpses bïenjegåetie. Gosse obreminie jïh nåake vearelde, dellie  Tjabpe lyjhkoe dennie ohtje bïenjegåetesne årrodh. Desnie hov gejhkie jïh tråjjes.

 

  Les mer om : Adjektiv