Kråahpe

Stoerre njaelmie
Onne njaelmie
Tjaebpies voepth
Guhkies voepth
Åenehks voepth
Gamte njuenie
Plïehtje njuenie
Jorpe tjåejjie
Plïehtje tjåejjie
Plaave tjelmieh
Provne tjelmieh
Kruana tjelmieh
Buajtehks kråahpe
Siegkies kråahpe
Veelkes baenieh
Viskes baenieh
Gïsse soermh
Siegkies soermh

Laavenjassh:

  1. Oversett setningene ovenfor.
  2. Finn den predikative formen av adjektivene, og lag setninger til hvert adjektiv. (NB: Bruk ordboka for å finne riktig form!)
  3. Beskriv deg selv eller en annen person ved hjelp av adjektiv i både attributtiv og predikativ form.
Kråahpe  
åejjie hode
ååredæjja ansikt
njaelmie munn
njuenie nese
bieljie øre
tjelmie øye
baenie tann
voepth hår
haermie øyenbryn, øyenhår
loeve øyelokk
searome kinn
gaejpie hake
gaalloe panne
bangsemh lepper
njoektjeme tunge
tjeahpohke hals
gïete hånd, arm
juelkie fot, ben
soerme finger, tå
gadtse negl
 Her finner du flere  kroppsord: BAAKOELÆSTOE
 Tren på attributt- og predikativformer i: MORFA-R
 Tren på kroppsord i: LEKSA